Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť?

Oddelenie evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Dotácie z rozpočtu Obce Smižany

Oddelenie finančné a správy daní

Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf(127.1 kB)Potvrdenie o pdaní priznania
KO_oznam_poplatku.docx(17.5 kB)Oznámenie k poplatku za zber KO
KO_prevzatie_poplatnika.docx(11.8 kB)Prevzatie poplatnika KO
DP_k_dani_za_ubytovanie.docx(25.4 kB)Daňové priznanie k dani za ubytovanie
Oznamenie_k_dani_verejne_priestranstvo.docx(12.2 kB)Oznámenie k dani za užívanie verejného priestranstva
Žiadosť_-_zníženie, odpustnie.docx(28.3 kB)Žiadosť o zníženie, odpustenie poplatku za komunálny odpad

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Stavebný úrad

Stavebný úrad a jeho činnosti
► Územné rozhodnutie
► Stavebné povolenie
► Dodatočné povolenie stavby
► Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
►Povolenie zmeny užívania stavby
►Povolenie odstránenia stavby
►Predĺženie lehoty výstavby/ platnosti povolenia
►Povolenie terénnych úprav
► Povolenie o skúšobnú prevádzku
► Povolenie o predčasné užívanie stavby
►Kolaudačné rozhodnutie
► Povolenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia
► Vyvlastnenie
► Ohlásenie drobnej stavby
► Ohlásenie stavebných úprav

Špeciálny stavebný úrad
► Stavebné povolenie podľa § 120 zákona č. 50/1976 Z. z.
► Kolaudačné rozhodnutie podľa § 120 zákona č. 50/1976 Z. z.

Doplnkové tlačivá

► Čestné prehlásenie podľa (§ 39 zákona č. 71/1967 Zb.)
► Čestné prehlásenie (vzdanie sa práva odvolania voči rozhodnutiu)
►Prehlásenie stavebného dozoru
►Potvrdenie projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby príp. zjednodušenej projektovej dokumentácie (pasportu stavby)
►Doplnenie podania po prerušení konania

Obec Smižany je vecne a územne príslušným stavebným úradom pre všetky stavby, realizované v katastrálnom území Spišská Nová Ves v zmysle § 117 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s výnimkou stavieb, ktoré povoľujú špeciálne stavebné úrady.
Stavebný úrad je súčasťou oddelenia výstavby a životného prostredia:
Vedúca oddelenia:
Ing. Zuzana Krištovčová, vystavba@smizany.sk, 053/44 314 83
Pracovníci:
Mgr. art. Radka Novotná, stavebny.urad@smizany.sk, 053/44 314 83
Ing. Ľudmila Krotká, pozemky@smizany.sk , 053/ 44 314 83 (ohlásenia drobných stavieb)

Postup vybavovania žiadostí  podliehajúcich stavebnému úradu:
Návrh príp. žiadosť na vydanie rozhodnutia predloží žiadateľ na adresu:
Obec Smižany, Nám. M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany
alebo iným spôsobom,  je povinný však splniť náležitosti vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a uviesť v návrhu všetky požadované údaje (záleží o konkrétnej žiadosti).
Doručená žiadosť bude v podateľni OcÚ zaprotokolovaná dňom podania do podacieho denníka a odstúpená na príslušné oddelenie k vybaveniu.
Lehota vybavenia: do 30 dní od začatia konania - podania žiadosti - v zmysle § 49 zákona č. 71/1967 Zb., do 60 dní v zložitých prípadoch.
Po podpísaní starostom obce Smižany sa rozhodnutie spolu s prílohami zasiela doporučene do vlastných rúk žiadateľovi, ako aj ostatným účastníkom konania.
Po uplynutí zákonnej lehoty na podanie odvolania (15 dní) je stavebník v prípade, že voči vydanému rozhodnutiu nebolo podané odvolanie, povinný dať si na ňom vyznačiť nadobudnutie právoplatnosti (netýka sa oznámenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác).
Správny poplatok musí byť uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch pred začatím konania (resp. po podaní žiadosti).

 


 
Územné rozhodnutie.pdf(287 kB)Územné rozhodnutie
Návrh_na_umiestnenie_stavby.docx(16.1 kB)Návrh na umiestnenie stavby
Návrh_na_vydanie_zmeny_územného_rozhodnutia.docx(14.8 kB)Návrh_na_vydanie_zmeny_územného_rozhodnutia.docx
Stavebné povolenie.pdf(266.5 kB)Stavebné povolenie
Žiadosť_o_vydanie_stavebného_povolenia.docx(16.7 kB)Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Žiadosť_o_vydanie_stavebného_povolenia-_stavby_na_podnikanie.docx(15 kB)Žiadosť o vydanie stavebného povolenia- stavby na podnikanie
Dodatočné povolenie stavby.pdf(279.6 kB)Dodatočné povolenie stavby
Žiadosť_o_dodatočné_povolenie_stavby.docx(19.4 kB)Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
Povolenie terénnych úprav.pdf(259.5 kB)Povolenie terénnych úprav
Žiadosť_o_povolenie_terénnych_úprav.docx(15.1 kB)Žiadosť o povolenie terénnych úprav
Kolaudačné rozhodnutie.pdf(256.2 kB)Kolaudačné rozhodnutie
Žiadosť_o_vydanie_kolaudačného_rozhodnutia.docx(14.4 kB)Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia
Žiadosť_o_vydanie_kolaudačného__rozhodnutia-_podnikateľ.docx(14.1 kB)Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia-podnikateľ
Vyvlastnenie.pdf(215.7 kB)Vyvlastnenie
Návrh_na_vyvlastnenie.docx(12.9 kB)Návrh na vyvlastnenie
Tlačivo k ohláseniu drobnej stavby.pdf(136.3 kB)Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav.pdf(257 kB)Ohlásenie stavebných úprav
Ohlásenie_stavebných_úprav.docx(14.1 kB)Ohlásenie drobnej stavby

Špeciálny stavebný úrad

Doplnkové tlačivá

Žiadosť o potvrdenie veku stavby.docx(13.3 kB)Žiadosť o potvrdenie veku stavby
Čestné_prehlásenie.docx(12.7 kB)Čestné prehlásenie podľa § 39 zákona č. 71/1967 Zb.
Prehlásenie_stavebného_dozoru.docx(11.3 kB)Prehlásenie stavebného dozoru
Doplnenie_podania_po_prerušení_konania.docx(11.9 kB)Doplnenie podania po prerušení konania

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka