Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť?

Oddelenie evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Žiadosť o pridelenie bytu

 
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

 
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 
Spôsob posudzovania odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri jednotlivých činnostiach

 
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (opatrovateľská služba)

 
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi pre rodiny s deťmi

 
Hlásenie trvalého pobytu

 
Osvedčovanie podpisov

 
Súpisné číslo - všeobecné informácie

 
Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla

 

Dotácie z rozpočtu Obce Smižany

Žiadosť o pridelenie dotácie z rozpočtu Obce Smižany

 
Tabuľka - vyúčtovanie poskytnutej dotácie

 

Oddelenie finančné a správy daní

Daň z nehnuteľností na rok 2015

 
Poučenie pre vyplnenie priznania

 
Potvrdenie o pdaní priznania

 
Dohoda o podani daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

 
Dohoda na množstvový zber za Komunálny odpad pre podnikateľské subjekty

 
Oznámenie k poplatku za zber KO

 
Prevzatie poplatnika KO

 
Daňové priznanie k dani za ubytovanie

 
Oznámenie k dani za užívanie verejného priestranstva

 
Žiadosť o zníženie, odpustenie poplatku za komunálny odpad

 

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Zmeny správnych poplatkov platných od 1. 1. 2013

 
Žiadosť o umiestnenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 
Žiadosť o umiestnenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a chodníka - prekopávka
 Prekopávka.rtf (9.9 kB) Prekopávka.rtf (9.9 kB)

 
Žiadosť o povolenie na vodnú stavbu - studňu

 

Stavebný úrad

Stavebný úrad a jeho činnosti
► Územné rozhodnutie
► Stavebné povolenie
► Dodatočné povolenie stavby
► Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
►Povolenie zmeny užívania stavby
►Povolenie odstránenia stavby
►Predĺženie lehoty výstavby/ platnosti povolenia
►Povolenie terénnych úprav
► Povolenie o skúšobnú prevádzku
► Povolenie o predčasné užívanie stavby
►Kolaudačné rozhodnutie
► Povolenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia
► Vyvlastnenie
► Ohlásenie drobnej stavby
► Ohlásenie stavebných úprav

Špeciálny stavebný úrad
► Stavebné povolenie podľa § 120 zákona č. 50/1976 Z. z.
► Kolaudačné rozhodnutie podľa § 120 zákona č. 50/1976 Z. z.

Doplnkové tlačivá

► Čestné prehlásenie podľa (§ 39 zákona č. 71/1967 Zb.)
► Čestné prehlásenie (vzdanie sa práva odvolania voči rozhodnutiu)
►Prehlásenie stavebného dozoru
►Potvrdenie projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby príp. zjednodušenej projektovej dokumentácie (pasportu stavby)
►Doplnenie podania po prerušení konania

Obec Smižany je vecne a územne príslušným stavebným úradom pre všetky stavby, realizované v katastrálnom území Spišská Nová Ves v zmysle § 117 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s výnimkou stavieb, ktoré povoľujú špeciálne stavebné úrady.
Stavebný úrad je súčasťou oddelenia výstavby a životného prostredia:
Vedúca oddelenia:
Ing. Edita Baginová, vystavba@smizany.sk, 053/44 314 83
Pracovníci:
Mgr. art. Radka Novotná, stavebny.urad@smizany.sk, 053/44 314 83
Ing. Ľudmila Krotká, pozemky@smizany.sk , 053/ 44 314 83 (ohlásenia drobných stavieb)

Postup vybavovania žiadostí  podliehajúcich stavebnému úradu:
Návrh príp. žiadosť na vydanie rozhodnutia predloží žiadateľ na adresu:
Obec Smižany, Nám. M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany
alebo iným spôsobom,  je povinný však splniť náležitosti vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a uviesť v návrhu všetky požadované údaje (záleží o konkrétnej žiadosti).
Doručená žiadosť bude v podateľni OcÚ zaprotokolovaná dňom podania do podacieho denníka a odstúpená na príslušné oddelenie k vybaveniu.
Lehota vybavenia: do 30 dní od začatia konania - podania žiadosti - v zmysle § 49 zákona č. 71/1967 Zb., do 60 dní v zložitých prípadoch.
Po podpísaní starostom obce Smižany sa rozhodnutie spolu s prílohami zasiela doporučene do vlastných rúk žiadateľovi, ako aj ostatným účastníkom konania.
Po uplynutí zákonnej lehoty na podanie odvolania (15 dní) je stavebník v prípade, že voči vydanému rozhodnutiu nebolo podané odvolanie, povinný dať si na ňom vyznačiť nadobudnutie právoplatnosti (netýka sa oznámenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác).
Správny poplatok musí byť uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch pred začatím konania (resp. po podaní žiadosti).

 


 
Správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z. z.

 
Územné rozhodnutie

 
Návrh na umiestnenie stavby

 

 
Stavebné povolenie

 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia- stavby na podnikanie

 
Dodatočné povolenie stavby

 
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

 
Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

 
Žiadosť o povolení zmeny stavby pred jej dokončením

 
Povolenie zmeny užívania stavby

 
Návrh na povolenie zmeny užívania stavby

 
Povolenie odstránenia stavby

 
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

 
Predĺženie lehoty ukončenia stavby/platnosti povolenia

 
Žiadosť o predĺženie lehoty ukončenia stavby/platnosti povolenia

 
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

 
Povolenie terénnych úprav

 
Žiadosť o povolenie terénnych úprav

 
Povolenie o skúšobnej prevádzke stavby

 
Žiadosť o skúšobnú prevádzku stavby

 
Povolenie o predčasné užívanie stavby

 
Žiadosť o predčasné užívanie stavby pred odovzdaním a prevzatím stavby

 
Kolaudačné rozhodnutie

 
Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia

 
Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia-podnikateľ

 
Povolenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia

 
Žiadosť o povolenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia

 
Vyvlastnenie
 Vyvlastnenie.pdf (215.7 kB) Vyvlastnenie.pdf (215.7 kB)

 
Návrh na vyvlastnenie

 
Ohlásenie drobnej stavby

 
Ohlásenie stavebných úprav

 
Ohlásenie drobnej stavby

 

Špeciálny stavebný úrad

Stavebné povolenie podľa § 120 zákona č. 50/1967 Z.z.

 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 120 zákona č. 50/1976 Z.z.

 
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 120 zákona č. 50/1976 Z.z.

 
Žiados ť o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 120 zákona č. 50/1976 Z. z.

 

Doplnkové tlačivá

Žiadosť o potvrdenie veku stavby

 
Čestné prehlásenie podľa § 39 zákona č. 71/1967 Zb.

 
Čestné prehlásenie vzdanie sa práva odvolania voči rozhodnutiu

 
Prehlásenie stavebného dozoru

 
Potvrdenie projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby príp. zjednodušenej projektovej dokumentácie (pasportu stavby)

 
Doplnenie podania po prerušení konania

 

dnes je: 19.5.2019

meniny má: Gertrúda

webygroup

Úvodná stránka