Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív

VZN č.1/2017 o sociálnych službách poskytovaných obcou Smižany

 
VZN č. 2/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území obce Smižany
 vzn_2_2015.pdf (862.7 kB) vzn_2_2015.pdf (862.7 kB)

 
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území obce Smižany

 
Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území obce Smižany

 
Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území obce Smižany

 
VZN č. 9/2015 o rozsahu poskytovania starostlivosti v detských

 
VZN č. 76/2008 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území obce Smižany
 vzn76.pdf (76.5 kB) vzn76.pdf (76.5 kB)

 
VZN č. 73/2008 o vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol v obci
 vzn73.pdf (72 kB) vzn73.pdf (72 kB)

 
VZN č. 91/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami
 vzn91_2011.pdf (165.3 kB) vzn91_2011.pdf (165.3 kB)

 
VZN č. 84/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Smižany
 vzn84.pdf (67.3 kB) vzn84.pdf (67.3 kB)

 
VZN č. 26/1996 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov
 vzn26.pdf (33 kB) vzn26.pdf (33 kB)

 
VZN č. 5/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných odpadov a elektroodpadov z domácností na území obce Smižany

 
VZN č. 113/2014 o miestnych daniach a poplatku
 vzn_113_2014.pdf (141.2 kB) vzn_113_2014.pdf (141.2 kB)

 
VZN č. 55/2005, ktorým sa vymedzuje miesto na umiestňovanie volebných ktorým sa vymedzuje miesto na vylepovanie plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Smižany
 vzn55.pdf (68.8 kB) vzn55.pdf (68.8 kB)

 
Dodatok č. 1 k VZN č. 78/2008 o podmienkach predaja výrobkov, poskytovanie služieb na trhoch a ambulantný predaj na území obce Smižany
 vzn78d1.pdf (59.6 kB) vzn78d1.pdf (59.6 kB)

 
VZN č. 78/2008 o podmienkach predaja výrobkov, poskytovanie služieb na trhoch a ambulantný predaj na území obce Smižany
 vzn78.pdf (84.9 kB) vzn78.pdf (84.9 kB)

 
VZN č. 94/2011 vrátane dodatkov č. 1,2,3 a 4 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

 
Dodatok č. 4 k VZN č. 94/2011 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

 
Dodatok č. 3 k VZN č. 94/2011 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

 
Dodatok č. 2 k VZN č. 94/2011 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

 
Dodatok č. 1 k VZN č. 94/2011 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

 
o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
 vzn94_2011.pdf (133.2 kB) vzn94_2011.pdf (133.2 kB)

 
110/2014 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Smižany
 vzn_110_2014.pdf (222.5 kB) vzn_110_2014.pdf (222.5 kB)

 
č. 81/2008 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám
 vzn81.pdf (75.9 kB) vzn81.pdf (75.9 kB)

 
Dodatok č. 4 k VZN č. 85/2009 ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smižany
 vzn85d4.pdf (124.8 kB) vzn85d4.pdf (124.8 kB)

 
Dodatok č. 3 k VZN č. 85/2006 ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smižany
 vzn85d3.pdf (124.3 kB) vzn85d3.pdf (124.3 kB)

 
Dodatok č. 2 k VZN č. 85/2009 ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smižany
 vzn85d2.pdf (61.5 kB) vzn85d2.pdf (61.5 kB)

 
Dodatok č. 1 k VZN č.85/2009 ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smižany
 vzn85d1.pdf (69 kB) vzn85d1.pdf (69 kB)

 
85/2009 ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smižany
 vzn85.pdf (140.7 kB) vzn85.pdf (140.7 kB)

 
72/2008 ktorým sa stanovujú zásady prenajímania obecných bytov v obci Smižany
 vzn72.pdf (89 kB) vzn72.pdf (89 kB)

 
Dodatok č. 1 k VZN č. 61/2006 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Smižany

 
61/2006 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Smižany
 vzn61.pdf (148.8 kB) vzn61.pdf (148.8 kB)

 
106/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie v obci Smižany
 vzn_c._106.pdf (370.8 kB) vzn_c._106.pdf (370.8 kB)

 
103/2013 o zákaze predaja alkoholických nápojov a ich požívania na verejne prístupných miestach na území Obce

 
Dodatok č. 4 k VZN č. 100/2012 o určení výšky finančných prostriedkov a dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckejškoly, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Smižany

 
Dodatok č. 3 k VZN č. 100/2012 o určení výšky finančných prostriedkov a dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Smižany

 
Dodatok č. 2 k VZN č. 100/2012 o určení výšky finančných prostriedkov a dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Smižany

 
Dodatok č. 1 k VZN 100/2012 o určení výšky finančných prostriedkov a dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Smižany

 
100/2012 o určení výšky finančných prostriedkov a dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Smižany
 vzn_100_2012.pdf (195.1 kB) vzn_100_2012.pdf (195.1 kB)

 
99/2012 o miestnych daniach a poplatku
 vzn99_2013.pdf (429.6 kB) vzn99_2013.pdf (429.6 kB)

 
34/2001 o skutočnostiach tvoriacich predmet služobného tajomstva
 vzn34.pdf (68.6 kB) vzn34.pdf (68.6 kB)

 
102/2013 o používaní zábavnej pyrotechniky

 
105/2013 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Smižany
 vzn_105_2013.pdf (222.5 kB) vzn_105_2013.pdf (222.5 kB)

 
95/2011 Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie v obci Smižany
 vzn95_2011.pdf (112.7 kB) vzn95_2011.pdf (112.7 kB)

 
90/2011 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Smižany
 vzn90.pdf (75.3 kB) vzn90.pdf (75.3 kB)

 
89/2010 o zákaze predaja alkoholických nápojov a ich používania na verejne prístupných miestach na území obce Smižany
 vzn89_2010up.pdf (73.3 kB) vzn89_2010up.pdf (73.3 kB)

 
86/2009 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Smižany + dodatky
 vzn86.pdf (107.8 kB) vzn86.pdf (107.8 kB)

 
83/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku
 vzn83.pdf (222 kB) vzn83.pdf (222 kB)

 
D1 o miestnych daniach a miestnom poplatku
 vzn83d1.pdf (113 kB) vzn83d1.pdf (113 kB)

 
82/2008 o dani z nehnuteľností na území obce Smižany
 vzn82.pdf (103.7 kB) vzn82.pdf (103.7 kB)

 
D1 o dani z nehnuteľností na území obce Smižany
 vzn82d1.pdf (71.8 kB) vzn82d1.pdf (71.8 kB)

 
80/2008 o zákaze predaja alkoholických nápojov a ich používania na verejne prístupných miestach na území Obce Smižany
 vzn80.pdf (64.9 kB) vzn80.pdf (64.9 kB)

 
79/2008 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Smižany
 vzn79.pdf (139.1 kB) vzn79.pdf (139.1 kB)

 
77/2008 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene
 vzn77.pdf (91.6 kB) vzn77.pdf (91.6 kB)

 
D1 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene
 vzn77d1.pdf (102.5 kB) vzn77d1.pdf (102.5 kB)

 
75/2008 o podmienkach držania psov
 vzn75.pdf (91.7 kB) vzn75.pdf (91.7 kB)

 
74/2008 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Snmižany v zmysle zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
 vzn74.pdf (71.8 kB) vzn74.pdf (71.8 kB)

 
71/2008 ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smižany
 vzn71.pdf (117.9 kB) vzn71.pdf (117.9 kB)

 
70/2008 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach + dodatky
 vzn70.pdf (89.9 kB) vzn70.pdf (89.9 kB)

 
D1 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
 vzn70d1.pdf (83.8 kB) vzn70d1.pdf (83.8 kB)

 
D2 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
 vzn70d2.pdf (66.6 kB) vzn70d2.pdf (66.6 kB)

 
D3 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
 vzn70d3.pdf (80.8 kB) vzn70d3.pdf (80.8 kB)

 
69/2008 o zákaze predaja alkoholických nápojov a ich používania na verjene prístupných miestach na území Obce Smižany
 vzn69.pdf (62.3 kB) vzn69.pdf (62.3 kB)

 
68/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku
 vzn68.pdf (159.6 kB) vzn68.pdf (159.6 kB)

 
D1 o miestnych daniach a miestnom poplatku
 vzn68d1.pdf (58.9 kB) vzn68d1.pdf (58.9 kB)

 
D2 o miestnych daniach a miestnom poplatku
 vzn68d2.pdf (48.2 kB) vzn68d2.pdf (48.2 kB)

 
67/2007 o dani z nehnuteľností na území obce Smižany
 vzn67.pdf (103.2 kB) vzn67.pdf (103.2 kB)

 
D2 o obecnej polícií
 vzn64d2.pdf (114.1 kB) vzn64d2.pdf (114.1 kB)

 
D1 o obecnej polícií
 vzn64d1.pdf (59.1 kB) vzn64d1.pdf (59.1 kB)

 
64/2007 o obecnej polícií
 vzn64.pdf (118.5 kB) vzn64.pdf (118.5 kB)

 
63/2006 o miestych daniach a miestnom poplatku
 vzn63.pdf (118.6 kB) vzn63.pdf (118.6 kB)

 
62/2006 o dani z nehnuteľností na území obce Smižany
 vzn62.pdf (82.4 kB) vzn62.pdf (82.4 kB)

 
60/2006 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Smižany
 vzn60.pdf (118.8 kB) vzn60.pdf (118.8 kB)

 
59/2006 o ambulantnom predaji na území obce Smižany
 vzn59.pdf (81.3 kB) vzn59.pdf (81.3 kB)

 
58/2006 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene
 vzn58.pdf (82.7 kB) vzn58.pdf (82.7 kB)

 
D1 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene
 vzn58d1.pdf (62 kB) vzn58d1.pdf (62 kB)

 
D2 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene
 vzn58d2.pdf (56.2 kB) vzn58d2.pdf (56.2 kB)

 
56/2005 o dani z nehnuteľností na území obce Smižany
 vzn56.pdf (84.8 kB) vzn56.pdf (84.8 kB)

 
54/2005 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám
 vzn54.pdf (71.8 kB) vzn54.pdf (71.8 kB)

 
53/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku
 vzn53.pdf (57.8 kB) vzn53.pdf (57.8 kB)

 
D1 o miestnych daniach a miestnom poplatku
 vzn53d1.pdf (68.1 kB) vzn53d1.pdf (68.1 kB)

 
52/2004 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Smižany
 vzn52.pdf (39.4 kB) vzn52.pdf (39.4 kB)

 
51/2004 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov + dodatok
 vzn51.pdf (82 kB) vzn51.pdf (82 kB)

 
D1 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
 vzn51d1.pdf (37.5 kB) vzn51d1.pdf (37.5 kB)

 
50/2004 o podmienkach držania psov + dodatok
 vzn50.pdf (89.2 kB) vzn50.pdf (89.2 kB)

 
D1 o podmienkach držania psov
 vzn50d.pdf (17.5 kB) vzn50d.pdf (17.5 kB)

 
48/2004 o vylepovaní volebných plagátov v roku 2004
 vzn48.pdf (67.7 kB) vzn48.pdf (67.7 kB)

 
47/2003 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Smižany
 vzn47.pdf (82.8 kB) vzn47.pdf (82.8 kB)

 
46/2003 o určení výšky sadzieb dane z nehnuteľností na kalendárny rok 2004
 vzn46.pdf (58.3 kB) vzn46.pdf (58.3 kB)

 
45/2003 o spôsobe určenia úhrady a výšky úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Smižany v zmysle zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
 vzn45.pdf (77.2 kB) vzn45.pdf (77.2 kB)

 
44/2003 o vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol v obci
 vzn44.pdf (68.8 kB) vzn44.pdf (68.8 kB)

 
43/2002 o určení výšky sadzieb dane z nehnuteľností na kalendárny rok 2003
 vzn43.pdf (56.5 kB) vzn43.pdf (56.5 kB)

 
42/2002 o miestnych poplatkoch pre obec Smižany
 vzn42.pdf (109.9 kB) vzn42.pdf (109.9 kB)

 
41/2002 o vylepovaní volebncýh plagátov v roku 2002
 vzn41.pdf (65.6 kB) vzn41.pdf (65.6 kB)

 

dnes je: 19.5.2019

meniny má: Gertrúda

webygroup

Úvodná stránka