Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór

Ing. Ján Imre

Kontakt: 053/44 31 483, kl. 219, kontrolor@smizany.sk

Úradné hodiny: Pondelok:8.00 - 11.30 hod. 12.30 - 15.30 hod.

                              Streda:    8.00 - 11.30 hod. 12.30 - 16.30 hod.

 

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu t.j. zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí.

Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
 

Kontrolnej činnosti podlieha:

- obecný úrad,
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu10) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016

 
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016

 
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015

 
Stanovisko k záverečnému účtu Obce Smižany za rok 2015

 
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016

 
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015

 
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Smižany za rok 2014

 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016-2017 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2015

 
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky - 1. polrok 2015, doplnený

 
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Smižany za rok 2014

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky - 1. polrok 2014

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky - 2. polrok 2013

 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2013 – 2015 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2013

 
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Smižany za rok 2013

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky - 2. polrok 2013

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky - 1. polrok 2013

 
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu Obce Smižany za rok 2013

 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2013 – 2015 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2013

 
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu Obce Smižany za rok 2012

 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2012 – 2014 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2012

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky - 1. polrok 2012

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky - 2. polrok 2012

 
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Smižany za rok 2012

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2011

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2011

 
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Smižany za rok 2011

 
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Smižany za rok 2011

 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2011-2013 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2011

 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky2009 – 2011 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2009

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce - 1.polrok 2010

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce - 2. polrok 2010

 
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Smižany za rok 2010

 
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Smižany za rok 2010

 
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Smižany za rok 2009

 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2009 – 2011 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2009

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce - 1.polrok 2009

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce - 2 .polrok 2009

 
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Smižany za 1. polrok 2009

 
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Smižany za 2. polrok 2009

 
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Smižany za rok 2008

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na mesiace november a december 2008

 
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Smižany za rok 2008

 

dnes je: 21.4.2019

meniny má: Ervín

webygroup

Úvodná stránka