Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Implementácia projektov EÚ

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 – 2020

Komunitné centrum Smižany

aa.png

                                          „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore                              z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

 

Typ projektu:                dopytovo-orientovaný projekt

Názov projektu:            KOMUNITNÉ CENTRUM SMIŽANY

Hlavný cieľ projektu:   Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre            

Celková výška oprávnených výdavkov na projekt:              324 985,73 EUR 

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:      308 736,44 EUR

Trvanie projektu:                                05/2018 – 08/2019

Miesto realizácie projektu:                       Smižany

Prijímateľ:                                            OBEC SMIŽANY          

 

                                    Riadiaci orgán:    Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

                                   Sprostredkovateľský orgán:   Ministerstvo vnútra SR

 

www.ludskezdroje.gov.sk                       www.esf.gov.sk                                 www.minv.sk                              www.employment.gov.sk                        www.smizany.sk

 

Názov projektu:

KOMUNITNÉ CENTRUM SMIŽANY

Žiadosť o NFP zahŕňa financovanie výstavby komunitného centra v lokalite pri vstupe do rómskej osady pozdĺž štátnej cesty vedľa plochy školského vybavenia (materská a základná škola).

Rozsah výstavby:                                                                                                                                      - zastavaná  plocha hlavného objektu: 305 m2                                                                                     - záhrada: 112 m2                                                                                                                      - chodníky a komunikácie:  459 m2                                                                                                   - parkovisko pre 12 os. mot. voz.:  278 m2                                                                                      - objekt  pre kontajnery:  13 m2                           

Objekt komunitného centra: kancelárie komunitných pracovníkov, sociálne zariadenia s prebaľovacím pultom pre malé deti a pre imobilných, stredisko osobnej hygieny – umyváreň s práčovňou, sprchy, dielňa pre výuku základných remeselných zručností s príslušenstvom, kuchynka pre praktický tréning varenia, klubovňa, školiaca miestnosť. Objekt je navrhovaný tak, aby mohol byť multifunkčne využívaný na rôzne komunitné aktivity obce. Okrem výdavkov na stavebné práce zahŕňa rozpočet žiadosti o NFP aj na výdavky spojené s interiérovým vybavením objektu.

Žiadosť podaná cez OP:                   Ľudské zdroje

Prioritná os 6:                                   Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK

Investičná priorita 6.1:                      Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie  zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ 6.1.3:                        Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre.

Celkové oprávnené výdavky deklarované v ŽoNFP:       324 985,73 EUR

Požadovaná výška finančného príspevku:                       308 736,44 EUR

Dátum podania žiadosti o NFP: 23. 2. 2017

Hodnotenie: Žiadosť schválená. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  refundácie a predfinancovania vo výške 308 736,44 EUR podpísaná dňa 9.8.2017 . Dňa 13.9.2017 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na stavebné práce. Z dôvodu zmien okolností, za ktorých sa vyhlásilo VO, bolo VO na stavebné práce zrušené dňa 28.12.2017. Nové VO bolo vyhlásené 9.1.2018. Verejné obstarávanie bude ukončené v marci 2018.

 

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2007 – 2013

PRINIESLO SMIŽANOM Z FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 DO ROZPOČTU OBCE

4 511 257,19 EUR

     Fondy Európskej únie sa stali šancou pre moderné Slovensko. Smižany, obdobne ako aj mnohé iné mestá a obce, mali možnosť využívať predvstupové fondy v rokoch 2004 - 2006 a následne zahraničnú finančnú pomoc v rámci Národného strategického referenčného rámca (NSRR) 2007 – 2013. Európsky finančný mechanizmus pomohol nášmu regiónu aj Smižanom meniť svoju tvár, získať na hodnote i atraktivite. V r. 2015 sa prostredníctvom výziev jednotlivých operačných programov skončilo čerpanie finančnej pomoci EU v rámci NSRR 2007-2013, ktoré museli byť realizačne uzavreté do konca roka 2015.

Prehľad podaných projektových žiadostí na čerpanie fondov EU predkladané obcou Smižany v rokoch 2008 – 2014 vrátane záverov resp. stavu hodnotenia riadiacim orgánom v prílohe č.1.

Prehľad poskytnutej pomoci EU na základe schválených a zrealizovaných projektov  v prílohe č. 2.

V strategickej finančnej oblasti EU sa v rokoch 2014 - 2015 nastavovalo nové programovacie obdobie  2015 – 2020, na ktoré sa obec priebežne pripravuje a v ktorom plánuje byť aj naďalej aktívnou, a to podľa podmienok a cieľov na čerpanie eurofondov Európskou komisiou.

Zámery obce v oblasti ďalších investičných aktivít a rozvoja obce, ktoré by mali byť v ďalších rokoch programovacieho obdobia 2015 – 2020 taktiež naviazané na externé finančné zdroje nielen z EU, ale aj zo zdrojov štátu, či iných poskytovateľov dotácií, podobne, ako to bolo v uplynulých rokoch, sú bližšie zadefinované v strategickom dokumente obce – Program rozvoja obce Smižany.

 

ĎALŠIE EXTERNÉ ZDROJE

NA FINANCOVANIE AKTIVÍT OBCE

V ROKOCH 2004 – 2016 VO VÝŠKE

1 038 521 €.

Prehľad podaných projektových žiadostí na čerpanie ďalších externých zdrojov  predkladané obcou Smižany v rokoch 2004 – 2016 vrátane záverov resp. stavu hodnotenia riadiacim orgánom v prílohe č. 3.

Prehľad poskytnutých dotácií zo štátneho rozpočtu a ďalších zdrojov v rokoch 2004 – 2016  na základe schválených a zrealizovaných projektov v prílohe č. 4. 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka