Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Obecná polícia

Kontak:053/44 32 724, 0908 930 159, obecna.policia@smizany.sk
Smreková 37/24, 053 11 Smižany

Radovan Frankovič - náčelník obecnej polície,  poverený zastupovaním 0907 939 916
Milan Krojer - príslušník obecnej polície
Ján Leško - príslušník obecnej polície
JUDr. Valentín Vavrek - príslušník obecnej polície
Ján Galler - obsluha kamerového systému
Marcel Kavulič - obsluha kamerového systému

 


 

Projekt na zvýšenie bezpečnosti občanov obce Smižany

Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality  vydala  na rok 2019 výzvu na predkladanie projektov a žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality. Na základe toho sa Obecná polícia v Smižanoch rozhodla spracovať projekt na rozšírenie už existujúceho kamerového dohľadového systému v obc

Obec disponuje kamerovým systémom  dvadsiatimi deviatimi  kamerami, ktoré sú umiestnené na miestach, kde najčastejšie dochádzalo k protispoločenskému konaniu a na miestach, kde je veľký pohyb osôb, hlavne detí. Z toho 16 kamier financovala Rada vlády Slovenskej republiky, päť kamier používame na základe sponzorstva a 8 kamier bolo zakúpených z vlastných zdrojov

Toho času sme spracovali nový projekt  na poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu. V prípade úspešnosti projektu by bolo možné uskutočniť piatu etapu kamerového dohľadového systému ako nástroj prevencie kriminality v obci Smižany. Pri poskytnutí dotácie by boli okrem miest, ktoré sú monitorované teraz, umiestnené  ďalšie kamery na vybraných miestach. Bola by monitorovaná ulica Tatranská, Iliašovská, Rázusova, Smreková pri cirkevnej škole, Ul. Staničná a Podjavoriskej a Námestie M. Pajdušáka. Ak nám bude schválený projekt a dotácia v plnej výške ako sme požadovali, pribudlo by nám v obci celkom 8 nových kamier. Dúfame, že náš projekt bude úspešný, čím by sme prispeli k väčšej bezpečnosti občanov a návštevníkov obce Smižany za aktívnej účasti Rady vlády pre prevenciu kriminality.

                                                                                                          JUDr. Ján Dučák, náčelník OP

 


 

Čipovanie a očkovanie zvierat v rómskej osade, 10.9.2018

Obecná polícia každoročne vynakladá nemalé prostriedky z rozpočtu na odchyt túlavých zvierat, ktoré by sme mohli použiť účelnejšie. Sú sťažnosti od občanov,  od turistov, pracovníkov pošty, elektrární a iných inštitúcií na premnoženie psov v rómskej osade. Preto sme sa  rozhodli  riešiť neustále problémy s túlavými zvieratami v rómskej osade cez Združenie za práva zvierat . Toto je jedinečná možnosť ako ich vyriešiť aj s dlhodobým efektom. Väčšinu práce  uskutoční tím dobrovoľníkov (cca 15 ľudí). Títo už vykonali v našej obci  v rómskej osade 10. septembra 2018 očkovanie a čipovanie zvierat za účasti Obecnej polície Smižany. Akciu  finančne zabezpečila kancelária splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

 Následne v najbližšom termíne bude vykonaná dobrovoľníkmi a veterinárnymi lekármi za asistencie Obecnej polície Smižany kastrácia zvierat,  odchyt a odoberanie zvierat. Odobraté zvieratá bude Združenie následne v rámci Slovenskej a Českej republiky ponúkať na adopciu. Podobnú akciu sme vykonali už v roku 2014, kedy bolo odobratých celkom 58 zvierat a umiestnených v dočasných opaterách a nakoniec ponúknutých na adopciu.

JUDr. Ján Dučák, náčelník Obecnej polície

 

 


 

Z činnosti obecnej polície za rok 2017

Príslušníci Obecnej polície  v Smižanoch v roku 2017 odpracovali vo výkone služby 11021,5 hodín, z toho 1195  hodín v nočnej smene a 2931 hodín počas sobôt, nedieľ a sviatkov.

Činnosť obecnej polície v roku 2017 bola zameraná na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, Všeobecne záväzných nariadení obce a ďalších právnych noriem v oblasti zabezpečenia verejného poriadku, ochrany života, zdravia a majetku občanov v obci,  na zabezpečenie plnenia úloh počas rôznych kultúrno-spoločenských a športových podujatí, ako boli: karneval na ľade, výročie oslobodenia obce, kladenie vencov, oceňovanie najlepších športovcov okresu,  sviatok Božieho milosrdenstva, stavanie mája, Deň detí s kultúrnym programom, Smižianske folklórne slávnosti, otvorenie letnej turistickej sezóny, Smižiansky festival hudobných skupín, ukončenie letnej turistickej sezóny,  futbalové stretnutia dospelých a dorastencov, Beh ulicami obce Smižany,  príchod Mikuláša,  koncert Smola a Hrušky, Mária Čírová , Otto Weiter & Andrea Fischer, Talkshow Petra Marcina  a iné.   Tiež hliadky obecnej polície zabezpečovali dohľad nad dodržiavaním VP počas volieb do VÚC.  

Počas výkonu služby bolo príslušníkmi OP vykonaných celkom 1406 zásahov; 190 zákrokov pri rôznych porušeniach právnych noriem a VZN obce a 1216 zásahov, pri ktorých nebolo zistené porušenie právnych noriem - tzv. iná činnosť.  Celkom 57 krát zasahovali príslušníci OP pri poplachu na chránených objektoch. Ani v jednom prípade nešlo o narušenie objektu inou osobou. Pri týchto zásahoch nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti. Nedošlo ani k zraneniu osôb, voči ktorým bol zákrok OP vykonávaný a ani k zraneniu príslušníka OP, ktorý zákrok vykonával.

Príslušníci obecnej polície pri výkone svojich právomocí v sledovanom období predviedli 1 osobu. Donucovacie prostriedky neboli príslušníkmi obecnej polície použité. 

Pri výkone služby príslušníci Obecnej polície v Smižanoch zistili podozrenie zo spáchania 8  trestných činov  (6 x TČ krádež podľa  § 212  TZ, 1 x TČ lúpeže § 188 TZ  a 1 x TČ poškodzovania cudzej veci §245 TZ). Podozrenia zo spáchania týchto trestných činov boli odstúpené na realizáciu  orgánom činným v trestnom konaní.

Policajnému zboru SR boli odovzdané v 3 prípadoch  informácie  o  možnej trestnej činnosti páchanej na území obce (poškodzovanie cudzej veci, krádeže vlámaním, krádeže drevnej hmoty).  Počas služby bolo zistených 182 priestupkov, z ktorých 37 priestupkov bolo riešených v blokovom konaní v celkovej sume 560,- Eur (z toho 2 x bol vydaný  šek a blok na pokutu nezaplatenú na mieste v sume 40,- Eur), 18 priestupkov bolo odovzdaných na riešenie príslušnému správnemu orgánu alebo PZ a ostatné priestupky boli riešené napomenutím.

Obecná polícia v sledovanom období eviduje 6 požiarov a 30 nálezov a  strát (22 x bol majiteľ  zistený a nález mu bol odovzdaný).  Pomoc osobám bola poskytnutá v 27 prípadoch, z toho pod vplyvom alkoholu bola poskytnutá v 9 prípadoch, 4 x bola privolaná RZP.

V spolupráci s Mestskou políciou v Spišskej Novej Vsi bolo na území obce Smižany  odchytených  43 zvierat, z toho 19 umiestnených na OP viac ako 3 dni, kde bolo zabezpečené krmivo zo súkromných zdrojov príslušníkov obecnej polície,  16 zvierat bolo umiestnených v útulku  odchytovej služby v Spišskej Novej Vsi a 27 zvierat bolo umiestnených v iných organizáciách na vlastné náklady príslušníkov obecnej polície.

V rámci prevencie sa príslušníci OP zúčastnili  piatich prednášok. V 5 prípadoch zabezpečovali miesto dopravnej nehody do príchodu príslušníkov Policajného zboru SR a v 3 prípadoch zabezpečovali miesto trestného činu do príchodu príslušníkov Policajného zboru. V 12 prípadoch bola poskytnutá asistencia sociálnym pracovníkom a exekútorom a v 45 prípadoch súčinnosť pre policajný zbor, hasičský a záchranný zbor a rýchlu zdravotnú pomoc.

   Obec toho času disponuje celkom 29 kamerami, ktoré zabezpečujú ochranu verejného poriadku a ochranu majetku.  Z toho 17 kamier bolo financovaných z dotácie Rady vlády pre prevenciu kriminality, 6 kamier bolo financovaných z rozpočtu obce a 6 kamier bolo získaných do užívania od sponzorov. Záznam obrazu z kamerového systému bol spätne prezeraný v 58 prípadoch. V 9  prípadoch  bola  kópia  takto získaného  záznamu odovzdaná orgánom činným v trestnom konaní na základe príkazu prokurátora v zmysle § 90 ods. 1 písm. b), písm. e) Trestného poriadku a na základe žiadosti Odboru kriminálnej polície a Dopravného inšpektorátu OR PZ Spišská Nová Ves. Na základe priameho sledovania bolo celkové zistených  34 protiprávnych konaní.

JUDr. Ján Dučák, náčelník obecnej polície

 

 


 

Ocenenie príslušníkov Obecnej polície Smižany

Policajti Obecnej polície v Smižanoch Radovan Frankovič a Milan Krojer  dňa 27.11.2014  v Štrbe na rokovaní Snemu Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska prevzali z rúk prezidenta združenia Mgr. Jána Andrejka  čestný odznak za záchranu života. Obaja menovaní pri hliadkovej službe spozorovali v potoku Brusník v blízkosti futbalového štadióna  ležať muža. Neznámy muž ležal v potoku dolu tvárou. Ihneď preto vošli do potoka a muža vytiahli na breh, kde mu poskytli prvú pomoc a zabezpečili odborné ošetrenie. Muž bol v  podnapitom stave neschopný samostatnej chôdze a komunikácie. Členovia hliadky rýchlym zásahom na mieste a zabezpečením prvej pomoci zabránili tragédii, nakoľko by mohlo dôjsť k utopeniu muža. Týmto svojím činom sa podieľali na záchrane života, za čo boli ocenení.

JUDr. Ján Dučák,  náčelník Obecnej polície


 

Nové fotopasce v obci

Obecná polícia Smižany na základe  pozitívnych skúseností od kolegov z mestských a obecných polícií v rámci Slovenska začala s inštaláciou fotopascí.  Fotopasce boli Mestskou políciou v Michalovciach, Šahách a ďalších mestách použité na odhaľovanie priestupcov, ktorí vyvážajú odpad na miesta, kde je to zakázané. Na základe fotiek a videozáznamov z fotopascí boli títo priestupcovia usvedčení a postihnutí. Keďže s týmto problémom sa borí aj obec Smižany, rozhodli sme sa tento problém riešiť tiež týmto osvedčeným spôsobom. Fotopasce boli zakúpené za finančné prostriedky od sponzora, čiže nie z prostriedkov obce. Vývoz odpadu nás trápi hlavne na miestach za ulicou Tomášovskou, kde je vyvážaný stavebný a iný komunálny odpad. Odpad je vyvážaný aj na miesta v okolí železničnej trate. Na týchto miestach sú inštalované fotopasce, ktoré nám pomôžu odhaliť osoby, ktoré porušujú VZN č. 61 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Smižany a tieto aj v rámci zákona postihnúť. Fotopasce budú premiestňované a používané aj na iné miesta, kde vznikne následne tento problém. Každý záber a videozáznam fotopasca okamžite odošle na počítač obecnej polície a mobil náčelníka OP a starostu obce.

JUDr. Ján Dučák, náčelník Obecnej polície

 


 

Úspešný projekt v oblasti prevencie kriminality

Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality  vydala výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality. Na základe toho  Obecná polícia v Smižanoch v spolupráci s oddelením školstva, rozvoja a cestovného ruchu spracovala projekt na rozšírenie kamerového dohľadového systému. V rámci projektu sme plánovali napojenie 3 otočných kamier a 4 statických kamier. Celkové náklady projektu by činili 14  403,36 EUR, z toho požadovaný dotačný zdroj 11 522,00 EUR, vlastné zdroje 2 881,36 EUR.
Náš projekt bol úspešný a bol Radou vlády pre prevenciu kriminality schválený. Rada vlády nám schválila dotáciu vo výške 7000.-Eur.
Na základe schválenej dotácie bude možné realizovať  a umiestniť časť nami navrhovaných kamier. Dúfame, že realizáciou časti nášho úspešného projektu  prispejeme k zlepšeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov obce Smižany.

JUDr. Ján Dučák
náčelník Obecnej polície

 


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka