Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý vyhlasuje OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica od 15. 06. 2018 od 12:00 hod do odvolania.

Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0928 Stredný tok Hornádu do národného zoznamu území európskeho významu a žiadosť o spoluprácu

Spoločnosť SPP - distribúcia informuje o existencii nového komunikačného kanála na podanie žiadosti o pripojenie.

Spoločnosť SPP - distribúcia si Vás ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku dovoľuje informovať o existencii nového komunikačného kanála na podanie žiadosti o pripojenie. Doteraz mohli záujemcovia o odber zemného plynu podať žiadosť o pripojenie buď osobne v niektorej zo zákazníckych kancelárií pre pripájanie alebo zaslať žiadosť poštou, prípadne emailom. Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., zriadila novú bezplatnú elektronickú aplikáciu ON-LINE  FORMULÁRE, vďaka ktorej môžu záujemcovia o odber zemného plynu podať žiadosť o pripojenie už aj elektronicky. Táto  aplikácia  umožňuje zákazníkom posielať žiadosti o pripojenie z pohodlia domova a zároveň dobu vybavovania žiadostí významne skracuje. Služba predkladania žiadostí prostredníctvom ON-LINE FORMULÁROV je určená najmä zákazníkom, ktorí uprednostňujú elektronický kontakt pred návštevou zákazníckych kancelárií alebo zasielaním vyplnených žiadostí poštou.

Zákazníci môžu podať elektronicky:

žiadosť o pripojenie do distribučnej siete,
žiadosť o technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste alebo
žiadosť o montáž meradla.

ON-LINE FORMULÁRE  prinášajú okrem významného šetrenia času aj pohodlné a prehľadné podanie žiadosti vďaka pomocným interaktívnym napovedám. Služba je navyše k dispozícii nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Doba vybavenia žiadostí sa tak môže skrátiť až o 10 dní. V prípade otázok k procesu pripájania sme Vám k dispozícii na našej Zákazníckej linke pre pripájanie k distribučnej sieti na telefónnom čísle 0850/ 269 269 (v pracovných dňoch od 7:30 do 18:00), e-mailovej adrese  pripajanie@distribuciaplynu.sk alebo na www.spp-distribucia.sk.

Ďakujeme Vám za spoluprácu.

SPP - distribúcia, a.s.

 

  


 

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných pásmach plynárenských zariadení

Plagát.pdf(1.4 MB)Plagát.pdf
Brožúra.pdf(608.7 kB)Brožúra.pdf

Obecný úrad Smižany vyhlasuje výberové konanie v rámci pripravovaného projektu s názvom Terénna sociálna práca v obci Smižany

Zrušenie výberového konania ,,Terénna sociálna práca v obci Smižany - oznámenie

Oznam o doručení oznámenia o vypracovaní správy ohodnotení navrhovanej časti "Smižany - IBV Maša"

Oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN-Z Panský kruh, zmeny a doplnky č. 1

Oznam o doručení Oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán obce Spišské Tomášovce“

OBEC    SMIŽANY, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany           

Smižany, 20.11.2013

Oznam o doručení Oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán obce Spišské Tomášovce“

V súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o  zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme verejnosti, že obci Smižany ako dotknutej obci bolo Okresným úradom Spišská Nová Ves, odborom starostlivosti o životné prostredie doručené Oznámenie o vypracovaní strategického  dokumentu „Územný plán obce Spišské Tomášovce“.
Do Oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v pracovných dňoch počas úradných hodín  v kancelárii vedúcej oddelenia  a ŽP  na I. poschodí budovy Radnice v Smižanoch a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: http://eia.enviroportal.sk v časti EIA/SEA Informačný systém (IS Posudzovanie vplyvov na životné prostredie).
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu Okresnému úradu Spišská Nová Ves, odboru starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.


Príloha:
Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Spišské Tomášovce“

 


 

Oznam o doručení Oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky 2013 ÚPN-O Smižany“

OBEC  SMIŽANY, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany; Smižany, 4.9.2013

Oznam o doručení Oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky 2013 ÚPN-O Smižany“

V súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o  zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme verejnosti, že obci Smižany ako dotknutej obci bolo Obvodným úradom životného prostredia Spišská Nová Ves, odborom starostlivosti o životné prostredie doručené Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky 2013 –ÚPN-O Smižany“.
Do Oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na webovom sídle  Ministerstva životného prostredia SR: www.enviroportal.sk – časť Informačný systém ( IS EIA/SEA)  a na stránke obstarávateľa www.smizany.sk.
Podľa § 6 ods. 6 zákona o EIA verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k predmetnému dokumentu najneskôr do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu: Obvodný úrad životného prostredia, Štefánikovo nám.  5, 052 01 Sp. Nová Ves
Ing. Edita  Baginová
ved. odd. výstavby a ŽP


Vyvesené dňa: 
Zvesené dňa:

   
     


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka