Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o voľnom pracovnom miesteVytlačiť
 

erb_smizany.jpgV zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:

Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

Kategória voľného pracovného miesta: Odborný zamestnanec v MŠ - školský špeciálny pedagóg

Predpoklady: podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR  č. 437/2009

Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a  odborných zamestnancov.

Pracovný pomer na dobu: určitú

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

žiadosť o prijatie do zamestnania,

profesijný životopis,

doklady o ukončenom vzdelaní,

súhlas so spracovaním osobných údajov,

v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace pri podpise pracovnej zmluvy

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr  do 13.8.2019 do 12.00 hod. na adresu: Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania OZ MŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 22.8.2019 v čase od 13.00 hod. v budove Obecného úradu obce Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50 a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“

 

V Smižanoch, dňa 22.7.2019                     Mgr. Miroslava Szitová, PhD., v.r.                                                                                                     starostka obce

                                                                                                                                             


 
 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka