Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Protipovodňová ochrana obce

Informacna tab_EU_trvala.jpg


 

Názov projektu:

Protipovodňová ochrana obce Smižany - úprava potoka Brusník

V septembri 2014 obec Smižany podala žiadosť o NFP na financovanie projektu, ktorý bol plánovanou súčasťou  realizovaných revitalizačných a preventívnych protipovodňových opatrení obce.

Po kontrole formálnej a obsahovej stránky bola žiadosť schválená a zmluva o poskytnutí NFP vo výške 390 932,66 EUR s riadiacim orgánom bola podpísaná 20.4.2015. Celkové rozpočtované oprávnené výdavky činili 411 508,06 EUR, vlastné zdroje  obce 20 575,40 EUR. Celý projekt zahŕňal hlavnú aktivitu (samotná realizácia stavby) a podporné aktivity (finančné riadenie, projektové riadenie, zabezpečenie informovanosti a publicity). Všetky aktivity boli zabezpečované dodávateľským spôsobom.

Proces kontroly verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác bol ukončený v júli 2015 neodporúčaním sprostredkovateľského orgánu uzatvoriť zmluvný vzťah s víťazom súťaže. Z toho dôvodu verejný obstarávateľ súťaž zrušil a následne v júli 2015 vyhlásil novú súťaž na uvedený predmet zákazky.  Na základe výsledku kontroly dokumentácie z procesu nového verejného obstarávania sprostredkovateľský orgán vyzval obec v októbri 2015 na podpis zmluvy s víťazom súťaže – firma MIGI, spol. s r. o. Zmluva bola 30.10.2015 podpísaná a dodávateľovi bolo odovzdané stavenisko dňa 2.11.2015.

Vysúťažená cena celého projektu bola vo výške 404 029,38 EUR, z toho nenávratný finančný príspevok 377 858,84 EUR. 26 170,54 EUR poskytla na realizáciu projektu z vlastných zdrojov, pričom 19 887,31 EUR tvorilo 5% spolufinancovanie obce z oprávnených výdavkov a 6 283,23 EUR boli neoprávnené výdavky vyčlenené riadiacim orgánom.

3.11.2015 začali stavebné práce na úprave koryta potoka Brusník – II. úsek (za Tomášovskou ulicou smerom k premosteniu k poľnohospodárskemu družstvu v celkovej dĺžke 270,5 m), ktoré majú zabezpečiť optimalizáciu vodného režimu toku a dosiahnutie zvýšenej kapacity požadovaného prietoku (Q100=35m3/s).  Cieľom úpravy potoka, ktorá rešpektovala oplotenie družstva aj súkromných pozemkov nachádzajúcich sa na pravom brehu, bolo znížiť škody spôsobené prípadnými povodňami, obmedziť ľudskou činnosťou spôsobené nepriaznivé vplyvy na odtokové pomery v povodiach a revitalizáciou povodia zabezpečiť prirodzenú schopnosť akumulácie vody. Bezpečné odvedenie prívalových a ničivých vôd zo zastavaného územia, ktoré sa dosiahlo úpravou tohto úseku potoka, napomohlo prevencii vzniku škôd na majetku občanov a majetku obce v intraviláne. Stavebné práce, ako aj všetky ostatné aktivity projektu boli ukončené v decembri 2015.

Realizácia projektu nepochybne prispela  ochrane obce pred negatívnymi vplyvmi pri povodniach, o čom sa obyvatelia aj návštevníci obce i blízkeho okolia, mohli už v r. 2016-2017 presvedčiť. 


 

Protipovodňová úprava potoka Brusník, po realizácii

bez názvu
bez názvu
bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany


 
 
bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany


 
 
bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany


 

Ďalšie fotogalérie


dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka