Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Realizované projekty

Roky 2009-2010

Nájomné byty nižšieho štandardu

bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany


 
 
bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany


 
 
bez názvu


Autor: Smižany


 

Ďalšie fotogalérie

Rekonštrukcia kultúrneho domu

Kultúrny dom - unikátna stavba, dokončená v r. 1965, ktorú v tomto období mohlo Smižanom závidieť celé okolie. Keďže zub času poznačil aj túto budovu, obec uvažovala s jej rekonštrukciou a modernizáciou už dávnejšie. V roku 2003 sme zadali vypracovanie projektovej dokumentácie s požiadavkou nadstavby terasy na severnej strane objektu, zmenu kinosály na viacúčelovú sálu, výmenu strešnej krytiny a zateplenie fasády. V roku 2004 sme sa uchádzali o finančné prostriedky z fondov PHARE, avšak neboli sme úspešní. Pomerne vysoké finančné náklady nám nedovolili zahájiť rekonštrukciu z vlastných zdrojov obce. V roku 2007 bola finančná situácia v obci priaznivejšia a obecné zastupiteľstvo rozhodlo v tomto roku o zaradení stavby do investícií. Výberovým konaním bol vybraný dodávateľ stavby - fy Širila, a. s., Spišská Nová Ves s ponukovou cenou 8 273 762,- Sk. Práce na stavbe sme zahájili v júli 2007. Čo však v stavebníctve platilo pred 4 rokmi (keď sa vypracovával projekt), sa ukázalo po zahájení prác ako nedostatočné. Dodávateľ upozornil na viaceré nepredvídané práce - hydroizolácie, statické zabezpečenie soklov a ríms, tepelné izolácie a tiež vnútorné inštalácie v celom objekte, ktoré boli už zastarané a nevyhovujúce dnešným normám. Regionálny úrad verejného zdravotníctva požadoval zabezpečenie potrebných štandardov pre takéto objekty a trval na tom, aby vykurovanie a vetranie viacúčelovej sály bolo zabezpečované pomocou vzduchotechnickej jednotky. Hasičský a záchranný zbor vzhľadom na verejné zhromaždisko osôb zase požadoval rozdelenie objektu na viaceré požiarne úseky podľa súčasne platných noriem. Nakoľko sa jednalo o rozsiahly zásah do celého objektu s čím predchádzajúci projekt neuvažoval, táto problematika bola prerokovaná na zasadnutí OZ v októbri 2007, ktoré schválilo rozšíriť rekonštrukciu o výmenu vnútorných inštalácií a dobudovanie podkrovných priestorov z južnej strany. Bolo potrebné dať vypracovať novú projektovú dokumentáciu, ktorá bola hotová v apríli. Všetky tieto činnosti prebiehali za postupného realizovania prác na stavbe. Bolo to náročné obdobie, pretože sme museli absolvovať nespočetné jednania s projektantmi, dodávateľom, subdodávateľmi, cez kontrolné dni, zasadnutia obecnej rady, obecného zastupiteľstva až po dohľad nad vykonávaním jednotlivých stavebných prác, aby boli vykonané hospodárne a v čo najlepšej kvalite. V novej PD bolo uvažované okrem už spomínaných prác aj s kompletným moderným vybavením viacúčelovej sály. Jednalo sa hlavne o zasúvacie hľadisko, nové osvetlenie a ozvučenie sály, audiotechnika a videotechnika so zriadením miestnosti pre svetelnú a zvukovú réžiu a v neposlednom rade obklady stien a stropu vrátane akustického obkladu. Náklad stavby vrátane nevyhnutných prác navyše a vybavenia viacúčelovej sály sa nakoniec vyšplhal na sumu 1 366 533,2 EUR (41 168 180,- Sk). Z toho divadelná technika 271 859,30 EUR (8 190 033,- Sk). V rámci rekonštrukcie stavby vznikli na severnej strane objektu štyri kancelárie na poschodí, soc. Zariadenia a schodisko. Nadstavbou na južnej strane nad bývalým klubom mladých vznikla pekná priestranná miestnosť na nácvik pre FS Smižančanka a tanečné kurzy. Okrem toho sú na poschodí vytvorené miestnosti na skladovanie krojov a potrebných vecí pre kultúru, sociálne zariadenia a strojovňa vzduchotechniky. Pôvodné kancelárie, zasadačka na poschodí, ako aj existujúce miestnosti na prízemí - klub dôchodcov, ambulancie a iné, boli kompletne zmodernizované počnúc výmenou inštalácií, podláh, obkladov, dverí, okien až po vymaľovanie priestorov. Spomínané práce spolu so zateplením celého objektu vylepšili tepelno-technické vlastnosti objektu, čím sa dosiahne lepšia hospodárnosť jeho využitia. Elektroinštalácia a vykurovanie je rozdelené na samostatné celky, čo umožňuje efektívne využívať jednotlivé priestory a v prípade prenájmov aj samostatné meranie.

Môžeme sa popýšiť aj tým, že vybavenie viacúčelovej sály je na špičkovej úrovni a nachádza sa iba v dvoch obciach na Slovensku. Veď okrem usporiadania rôznych kultúrnych podujatí a kina sa tu môžu konať rôzne semináre, prednášky, iné spoločenské a rodinné akcie, pretože aj na tieto aktivity je vybavenie sály prispôsobené. Z južnej strany sa vedľa sály nachádza banketová miestnosť, ktorá môže byť v prípade potreby prepojená so sálou. Za banketovou miestnosťou sú zriadené priestory pre výdaj stravy. Kapacita viacúčelovej sály pri rozloženom hľadisku je 187 miest, z toho na balkóne 35 miest. Práce na stavbe boli dokončené v apríli 2009 a v máji 2009 bola stavba úspešne skolaudovaná a daná do užívania. Realizácia tejto stavby patrí z hľadiska rozsahu prác a objemu finančných nákladov medzi najnáročnejšie za obdobie od r. 1992, ale dnes môžeme skonštatovať, že celé to úsilie stálo za to.

Smižany majú dôstojný kultúrny stánok, ktorý veríme, že bude slúžiť občanom a hosťom našej obce niekoľko desiatok rokov.

Ing. Edita Baginová     
vedúca odd. výstavby a ŽP     


 


 

Rekonštrukcia kultúrneho domu

bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany


 
 

 

Rekonštrukcia Základnej školy na Komenského ulici

Základná škola na Komenského ulici v Smižanoch bola postavená v roku 1961 v Akcii Z. Do roku 2009 boli oproti pôvodnému stavu dobudované: spojovacia chodba medzi blokmi A a B, budova školskej jedálne a školského klubu detí, kotolňa (po plynofikácii časť priestorov prestavaná na učebňu), telocvičňa s chodbou, posilňovňa pri telocvični, viacúčelové ihrisko, altánok a pod. Okrem toho sa v škole vykonávali iba bežné udržiavacie práce. Škola patrila do roku 2002 Okresnému úradu - odboru školstva Spišská Nová Ves, kedy prešla delimitáciou do majetku obce. Už v tom čase obec začala uvažovať o komplexnejšej rekonštrukcii týchto objektov, ale nakoľko sa jednalo o rozsiahlu stavbu, nebolo možné ju zvládnuť z rozpočtu obce. V roku 2003 obec v spolupráci s riaditeľstvom školy zadali najprv vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby, keďže sa nezachovali žiadne pôvodné projektové dokumentácie. Nato bola vypracovaná projektová dokumentácia modernizácie kotolne, rekonštrukcie vnútornej elektroinštalácie a stavebných úprav všetkých pavilónov školy. Keď bola v roku 2004 vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EU v rámci opatrenia: Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry, obec reagovala a hneď v prvom kole sa prihlásila v októbri 2004 na predloženie žiadosti na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ( MVaRR SR). Žiaľ, naša žiadosť nebola úspešná. V roku 2008 na základe vyhlásenia výzvy pre ROP, opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania, sme sa znovu uchádzali o finančné príspevky z európskych fondov projektovou žiadosťou "Zdokonaľovaním duševnej oblasti budujeme vyspelú spoločnosť". Keď nám MVaRR SR oznámilo, že naša žiadosť bola kladne posúdená, boli sme veľmi potešení. Po ukončení procesu verejného obstarávania a zabezpečenia potrebných náležitostí bola v júni 2009 podpísaná zmluva medzi obcou Smižany a MVaRR SR, na základe ktorej sme získali 1 446 504,74 EUR, čo predstavuje 95 % oprávnených výdavkov na realizáciu projektu (85 % je financovaných Európskou úniou, 10 % zo štátneho rozpočtu SR). Zvyšných 5 % musela zabezpečiť obec. Do oprávnených výdavkov boli zahrnuté aj výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie, činnosťou stavebného dozoru, inžinierskou činnosťou, verejným obstarávaním a externým manažmentom. Financovanie projektu bolo možné vďaka poskytnutému úveru Dexia komunál eurofond úver z Dexia banky Slovensko. Verejnou súťažou bol vybratý dodávateľ stavby Združenie MIGI, s. r. o. - Spojstav, s. r. o., Matejovce nad Hornádom 96 s ponukovou cenou za stavebné práce 1 459 329,12 EUR s DPH. Nakoľko víťazná cena bola vyššia ako finančné prostriedky schválené MVaRR SR, rozdiel vo výške 14 358,42 EUR bol definovaný ako neoprávnený výdavok, ktorý hradila obec. Po podpísaní zmluvy s dodávateľom a následne s MVaRR SR sme sa s veľkým nasadením a optimizmom pustili do realizácie prác. Ešte počas školského roka dodávateľ zrealizoval výmenu okien, zateplenie vonkajšej fasády, zateplenie strechy a ostatné stavebné práce v telocvični a spojovacej chodbe k telocvični. Súčasne bolirealizované práce v kotolni, kde sa vymieňali plynové kotly a celá technológia kotolne, taktiež výmena vykurovacích telies vo všetkých objektoch školy, oplotenie areálu školy a osvetlenie ihriska. V mesiacoch júl - október sa postupne realizovali práce v ostatných pavilónoch školy, kde bola okrem zateplenia vonkajšej fasády, strechy a výmeny okien zrekonštruovaná aj vnútorná elektroinštalácia a školský rozhlas. Bol vytvorený bezbariérový vstup v pavilóne A, v pavilóne C (t. j. budova materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí) a sociálne zariadenie pre imobilných. V triedach boli vymenené podlahy a následne vymaľované všetky priestory. Súčasťou projektu bolo aj interiérové vybavenie učební školskými lavicami, stoličkami a ostatným nábytkom vrátane vybavenia IKT. V novembri začalo preberacie konanie a postupné odstraňovanie drobných závad a nedorobkov. Pri realizácii uvedených prác sa objavili aj ďalšie nepredvídané práce, ktoré bolo potrebné operatívne riešiť, keďže sa jedná o staré budovy.

Zrealizovala sa výmena vnútorného vodovodu, ktorý bol v havarijnom stave. Okrem toho boli opravené sociálne zariadenia a nainštalovaný kamerový systém. Tieto práce, vrátane rekonštrukcie sociálnych zariadení materskej školy, boli hradené z rozpočtu obce a školy. Realizácia projektu sa, samozrejme, stretávala aj s mnohým problémami - väčšími či menšími, z ktorých značnými problémom bola oprava striech. Náročné bolo skĺbiť realizáciu prác s prevádzkou školy, čo vyžadovalo veľkú dávku tolerancie zo strany vedenia školy, vyučujúcich a žiakov, ale aj dodávateľa, keďže práce prebiehali počas vyučovania. Preberacie konanie bolo ukončené v apríli 2010 a zároveň prebehla kolaudácia stavby. Aj keď kolaudačné rozhodnutie bolo vydané, pre obec sa realizácia projektu ešte neskončila. Čaká nás zložité finančné a administratívne ukončenie projektu vo vzťahu k riadiacemu orgánu.

Implementácia projektu by nebola úspešná bez vzájomnej spolupráce, komunikácie, nespočetného množstva konzultácií s dodávateľom, s obcou ako investorom, školou ako užívateľom, stavebným dozorom, projektantmi a v neposlednom rade s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR ako riadiacim orgánom. Dúfame, že pohľad na krásne objekty školy, ktorých farebné riešenie navrhli učitelia, lahodí oku všetkých okoloidúcich. Našim prianím je, aby vynovené priestory a vybavenie školy boli zdravým a bezpečným pracovným prostredím pre všetkých zamestnancov školy a zároveň dôstojným vzdelávacím stánkom pre naše deti.

Ing. Edita Baginová     
vedúca odd. výstavby a ŽP


 

Rekonštrukcia Základnej školy na Komenského ulici

bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany


 
 
bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany


 
 
bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka