Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Rekonštrukcia kaštieľa

projekt.jpg

Tento projekt je spolufinancovaný

Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a 5% z rozpočtu obce

Európsky fond regionálneho rozvoja

„Investícia do vašej budúcnosti“

Typ a názov projektu:   Zachovanie kultúrnej pamiatky v obci Smižany

– rekonštrukcia kaštieľa

Celkové oprávnené výdavky:                660 975,96 EUR

Výška poskytnutého príspevku:            550 617, 31 EUR

Začiatok realizácie projektu:                 04/2007

Skončenie realizácie projektu:              11/2011

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program

www.ropka.sk

 

Názov projektu:

ZACHOVANIE KULTÚRNEJ PAMIATKY V OBCI SMIŽANY

Objekt kaštieľa v Smižanoch bol počas svojej existencie využívaný na rôzne účely. Ako reprezentant architektúry malého vidieckeho šľachtického sídla má pre Smižany a ich históriu nesporne veľký význam. Veď z architektonických pamiatok sa  v bývalom „mestečku“   veľa pôvodného nezachovalo a tak je po farskom kostole práve kaštieľ s jeho parčíkom najvýznamnejším pamiatkovým objektom v tejto lokalite. 

Od konca šesťdesiatych rokov do r.2005 sa budova využívala ako materská škola. Zvlášť v posledných rokoch svojej prevádzky bola v zlom technickom stave, ktorý bolo pre zachovanie tohto objektu potrebné riešiť. Po presťahovaní dvoch tried materskej školy do objektu Materskej školy na Ružovej ulici obec začala s prípravou rekonštrukcie objektu. Po viacerých pracovných stretnutiach predstaviteľov obce a architektov bol určený zámer a budúce efektívne využitie objektu. Vypracovaniu projektovej dokumentácie predchádzalo spracovanie pamiatkového výskumu, podmieneného krajským pamiatkovým úradom, ktorý spracovala PhDr. Norma Urbanová. Po ukončení pamiatkového výskumu začal vybraný architektonický ateliér, Arland, s.r.o., Sp. Nová Ves so zakreslením skutkového stavu a s vypracovaním projektovej dokumentácie rekonštrukcie kaštieľa vrátane historického oplotenia.

Rekonštrukciu kaštieľa zrealizovala obec v rokoch 2007-2009 (výmena okien, podláh, izolácie, drobné dispozičné úpravy v hygienickom zázemí – WC pre imobilných, bezbariérové vstupy a priestory, nové omietky, oprava a maľba vonkajšej fasády, výmena poškodených častí strechy, výmena krytiny a ríms, rekonštrukcia pamiatkovo chráneného oplotenia, rekonštrukcia vnútorných inštalácií, zrealizovaná vonkajšia kanalizácia), všetko pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu, Košice. Víťazom verejného obstarávania s cenou 10 328 835,40 Sk s DPH ( 342 854,51 € ) sa stala firma VK stav s.r.o., Sp. Nová Ves,  ktorá sa stala začala s realizáciou prác na rekonštrukcii stavby v júli 2007. Počas realizácie prác sa vyskytli viaceré nepredvídané práce, ktoré nebolo možné zistiť v rámci projektovej prípravy a  ich realizácia bola nevyhnutná o to viac, že ide o pamiatkovo chránený objekt.   Vzniknutou situáciou sa navýšila cena stavby o 28 662,35 € (863 482,10 Sk), pričom v cene boli zahrnuté už aj svietidlá, ktoré boli zmenené oproti projektovej dokumentácii tak, aby zapadali do architektúry stavby, a vonkajší chodník. Tieto práce boli ukončené v septembri 2009.

Keď v roku 2009 vyšla výzva pre oblasť podpory Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencia do nehnuteľných kultúrnych pamiatok na predloženie projektovej žiadosti o nenávratný finančný príspevok na obnovu kultúrnych pamiatok, obec sa hneď na túto výzvu reagovala a 13. októbra 2009 podala žiadosť na  Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (riadiaci orgán ROP) pod názvom „Zachovanie kultúrnej pamiatky v obci Smižany“. V rámci žiadosti bolo možné požiadať aj o refundáciu nákladov vynaložených na predmetnú stavbu po dátume 1. 1. 2007, čo obec aj využila. Celkové rozpočtované náklady na projekt činili  765 088,19 EUR.  Predložená žiadosť bola úspešná. Zmluva s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR bola podpísaná v júni 2010. Obec vykonala nové verejné obstarávanie na ešte nezrealizované práce. Po odsúhlasení dokumentácie z verejného obstarávania ministerstvom bol vybratý dodávateľ– firma MIGI, s.r.o., Sp. Nová Ves, ktorá v októbri 2010 začala s týmito prácami.

Celkový objem oprávnených výdavkov zazmluvnených s poskytovateľom NFP bol vo výške 660 975,95 EUR. Časť týchto výdavkov bola poskytnutá obci formou refundácie za práce zrealizované v r. 2007 – 2009, časť výdavkov tvorili náklady na práce a vybavenie, ktoré boli potrebné na dokončenie objektu -  zreštaurovanie krbu v obradnej miestnosti, vonkajšie terénne a sadové úpravy, vonkajšie osvetlenie objektu, interiérové vybavenie do obradnej siene, koncertnej miestnosti, banketovej miestnosti; IKT vybavenie a vybavenia informačného centra.

Slávnostné otvorenie kaštieľa sa uskutočnilo 12. apríla 2011.

Po ukončení finančnej realizácie projektu v r. 2014 získala obec z fondov EU a štátneho rozpočtu do rozpočtu obce celkom 550 617,13 EUR. Sú to finančné prostriedky za väčšinu prác zrealizovaných v r. 2007-2009 až do ukončenia rekonštrukcie v r. 2011. Touto formou sa podarilo teda obci získať aj značnú časť financií, ktoré investovala na 1.etapu rekonštrukcie kaštieľa a ktoré by pri nepodaní žiadosti sa do rozpočtu obce nedostali. Všetky ďalšie výdavky (neoprávnené výdavky a práce naviac) spojené s rekonštrukciu kaštieľa hradila obec zo svojho rozpočtu.

Projekty EU sa považujú za ukončené až po odsúhlasení poslednej žiadosti o platbu a po prijatí finančných prostriedkov prijímateľom na účet, teda po finančnom ukončení projektu. Obec Smižany, podľa informácií z ministerstva, patrila k jedným z mála obcí, ak nebola jedinou, ktorá v rámci obnovy kultúrnych pamiatok žiadala o refundáciu finančných prostriedkov od r. 2007. Obec v súčinnosti s riadiacim orgánom, museli náročne administratívne spracovávať a dávať odsúhlasovať vyšším jednotkám postup predkladania a odsúhlasenia podkladových materiálov k prefinancovaniu (faktúry, dodacie listy, preberacie protokoly, zápisnice a pod.). Do tohto obdobia totiž zasiahol prechod meny SK na EUR, faktúry boli vystavené na SK, no podmienky a postupy na žiadosti o platbu boli postavené na menu EUR. Z uvedeného dôvodu hodnotenie a schvaľovanie jednotlivých žiadostí o platbu na refundáciu prostriedkov (vrátane konzultácií s obcou, dopĺňaní a podaní vysvetlení) bolo zdĺhavé. Posledné finančné prostriedky boli riadiacim orgánom ROP zaslané obci v júni 2014. K tomuto termínu je prijímateľ nenávratného finančného príspevku povinný predkladať následné monitorovacie správy po dobu piatich rokov – teda do r. 2019 - a v súvislosti s tým aj plniť všetky záväzky deklarované v zmluve o poskytnutí o NFP. Nehnuteľná kultúrna pamiatka je v správe Obecného kultúrneho centra, ktoré je príspevkovou organizáciou obce. Financovanie prevádzkových výdavkov projektu musí byť v zmysle zmluvy napojené v prvých piatich rokoch fungovania cez OKC na rozpočet obce z dôvodu udržateľnosti výsledkov realizácie projektu. Po ukončení monitorovacieho obdobia bude financovanie prevádzky kaštieľa v kompetencii Obecného kultúrneho centra.

Vo vzťahu k projektu rekonštrukcie kaštieľa a k poskytnutému nenávratnému finančnému príspevku obec nevracala poskytovateľovi NFP žiadne finančné prostriedky.

Zrekonštruovaný kaštieľ poskytuje reprezentačné a spoločenské priestory na rôzne podujatia - prijatia hostí starostom obce, koncerty, výstavy, stretnutia so zaujímavými osobnosťami; stretnutia miestnych organizácií, spolkov a klubov (prednášky, schôdze, vzdelávacie aktivity). V zrekonštruovanom objekte sú priestory začlenené do troch celkov - vstupné priestory s hygienickým zázemím, priestory obradnej siene, spoločenský priestor a miestnosť stálej expozície; multifunkčné priestory kultúrno-osvetového centra s vybavením multimediálneho a internetového pultu.; informačné centrum obce. Historický ráz objektu umocňujú portréty a krátke životopisy významných osobností Smižian, ktoré svojou prácou zviditeľnili  obec v rámci regiónu a Slovenska.

Projekt rekonštrukcie kultúrnej pamiatky a jeho udržateľné využitie nepochybne dosiahol svoj  cieľ - zvýšenie kultúrneho a osvetového potenciálu obce Smižany.                                                                 

 Z histórie  kaštieľa

Od začiatku 18. storočia sa v písomných prameňoch stretávame v Smižanoch s erárnou budovou – soľným úradom či skôr skladom. Kedy bol presne postavený, nie je známe. Vieme však, že po požiari v roku 1719 budova soľného úradu na istý čas prichýlila miestneho farára s kaplánom, kým sa im opravila fara.

V kompetencii soľného skladu bol dovoz soli z poľskej Wieliczky a zo Solivaru. Zabezpečoval ďalšiu distribúciu jedlej a kamennej soli do spišských miest a dedín, ale tiež jej dopravu hlavne na Liptov a Oravu. Soľný úrad ležal hneď pri ceste a popri skladovacích priestoroch mal zriadenú prepriahaciu stanicu pre furmanov a byty pre 4 – 5 úradníkov. V blízkosti úradu sa nachádzal hostinec, kde mohli furmani dostať stravu a prípadne ubytovanie. Koncom 18. storočia a začiatkom 19. storočia soľný úrad v Smižanoch už nezodpovedal potrebám moderného úradu, ktorý by mal plniť funkciu aj akéhosi daňového úradu. V tom čase slúžil častejšie ako sklad medi. Keď sa k tomu v roku 1806 pridružili podvody furmanov s rozpredajom soli, rozhodol sa erár preniesť soľný úrad do Spišskej Novej Vsi, kde začal fungovať od roku 1808.

V Smižanoch na mieste soľného skladu panstvo Csákyovcov vystavilo jágerňu, ktorú dal v roku 1840 Anton Vincent Csáky rozšíriť o štyri izby a vytvoril z nej príjemný kaštieľ. Jeho podoba sa zachovala do dnešných čias. V roku 1879 sa tu presťahoval gróf Hilárius /Vidor/ Csáky po sobáši s grófkou Annou Normann. O rok sa im narodila dcéra a v roku 1883 syn. V roku 1892 si gróf Hilár Csáky postavil palác v Spišskom Hrhove, kde presídlil.

Smižiansky kaštieľ prevzali do správy Máriassyovci z Markušoviec a po nich to boli lesomajstri a správcovia panského majetku. Po II. svetovej vojne bola v kaštieli základná škola, od roku 1961 bolo zriadené Poľnohospodárske odborné učilište dvojročné, ktoré tu pôsobilo do roku 1965. Kaštieľ rok slúžil internátnej škole a od septembra 1966 tu fungovala materská škola, ktorá skončila svoju činnosť k 1. 10. 2004.

V júni 2002 budova kaštieľa v rámci prechodu kompetencií zo štátu na miestnu samosprávu prešla do vlastníctva obce. Od r. 2011 je objekt v správe Obecného kultúrneho centra.

 

 

 


 

Rekonštrukčné práce Kaštieľa

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Ďalšie fotogalérie


dnes je: 20.8.2019

meniny má: Anabela

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka