Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Rekonštrukcia námestia a centra


 

Názov projektu:

SKVALITNENIE VYBAVENOSTI CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE SMIŽANY

Od r. 2009 boli obyvatelia Smižian priebežne informovaní o projekte rekonštrukcie námestia pod názvom „Skvalitnenie vybavenosti centrálnej zóny obce Smižany“. Projekt bol podaný 21.8.2009 v rámci výzvy ROP–4.1.–2009/01 na Úrade KSK- Odbor implementácie sprostredkovateľského orgánu pre riadiaci orgán pre ROP.  Hodnotiaci proces bol ukončený dňa 16.4.2010 schválením žiadosti o nenávratný finančný príspevok, podpísaním zmluvy 31.5.2010 a po kontrole procesu VO dňa 13.3.2012 podpísaním Dodatku k zmluve na celkovú výšku investičných výdavkov 857 548,64 EUR, z toho oprávnené prostriedky činili 817 720,14 EUR.

Koncom r. 2011 a začiatkom r. 2012 bola zrealizovaná časť projektu v rozsahu:

- výstavba lávky pre peších pri ZŠ Pov. sv. Kríža (Nám. M. Pajdušáka – Smreková ul.)
- rekonštrukcia 
- miestnych komunikácií pri ZUŠ a na Námestí M. Pajdušáka
- lávky pri ev. kostole
- chodníkov na námestí  
- časti chodníka pri lávke na Smrekovej ul.
- úprava verejného priestranstva na námestí (prvky drobnej architektúry, mobiliár, výsadba zelene ..)
- úprava verejných priestranstiev v centrálnej zóne vymedzenej Tatranskou ul., Nálepkovou ul., Nám. M. Pajdušáka a Smrekovou ul. – vybavenie mobiliárom.

V r. 2012 na implementáciu týchto aktivít obec dostala zo zdrojov EU a štátneho rozpočtu do rozpočtu obce 560 273,94 EUR.

Po uzavretí prvej žiadosti o platbu formou predfinancovania podala v januári 2013 obec druhú žiadosť o platbu. Týkala sa refundácie nákladov, ktoré boli preinvestované v r. 2007–2008 - rekonštrukcia Smrekovej ul., Nálepkovej ul. a chodníka na Tatranskej ul. Keďže sa jednalo o realizáciu prác v rokoch, v ktorých platila SK mena a iné formálne náležitosti administratívnej agendy, celý priebeh spracovania žiadosti o platbu bol o to náročnejší. Komplikovaný hodnotiaci proces bol úspešne ukončený schválením tejto žiadosti. V máji 2013 prišlo od poskytovateľa na účet obce 200 657,10 EUR, a to v plnej požadovanej výške nárokovanej sumy deklarovanej v žiadosti o platbu. Časť týchto financií (5 979,97 EUR) sa týkalo výdavkov na prvú časť projektu z r. 2012.

Rekonštruované námestie - nositeľ idey " SLOVENSKÝ -  RAJ“

Rekonštrukcia samotného námestia ako súčasť projektu revitalizácie centrálnej zóny obce Smižany je vymedzená radovou zástavbou na severe a juhu, budovou obecného úradu na západe a potokom Bystrička z východu. Jadro rekonštruovaného námestia tvorí rozvinutá kompozícia medzi kostolom a radnicou s viacúčelovým parkovým pásom. Celé toto  územie je členené na zóny – priestor za radnicou, predpriestor radnice, predpriestor rímsko-katolíckeho kostola, stredný parkový priestor a priestor pôvodného parku za rímsko-katolíckym kostolom..

Zámerom implementácie projektu je pritiahnuť „život do pôvodného centra obce“ a vytvoriť podmienky pre bežné činnosti (parkovanie, nákupy, služby pre občanov, veriacich, oddych, stretnutia,...), ako aj činnosti občasné (koncerty, zhromaždenia, turistické aktivity...).

Predpriestor radnice tvorí spevnená plocha určená na spoločenské podujatia, ktorá je zhotovená z mlatovaného povrchu – piesku a je určená na občasné využívanie tejto plochy s úmyslom obmedzenia aplikácie tvrdých povrchov v parku. Dominantou mini-kolosea je vyvýšené viacúčelové pódium kruhového tvaru. Na jeho povrchu je vypieskovaný reliéf – téma raja a hriechu. S ním by malo v budúcnosti výtvarne komunikovať aj abstraktné súsošie „Adam a Eva“, ktoré bude vítať návštevníkov v „srdci“ Slovenského raja. Pre súsošie je vyčlenený priestor v blízkosti pódia.  

Symbolické „očistenie“  je zobrazené  v ideovej línii na opačnom konci parku cez  fontánu v tvare slzy vtlačenej a vsakovanej do zeme, ktorá smeruje ku kostolu. Vstrekovanie vody vrátane podsvietenia  ide cez tri trysky – tri pramene – umiestnené mimo fontány a smerujúce do geometrického stredu fontány. Na dne fontány sú z keramiky vyobrazené dve dlane držiace srdce tematicky zobrazujúce „naliehavosť-túžbu človeka po očistení“. Autorom návrhu reliéfu pódia a dna fontány je žiak Základnej umeleckej školy Dezidera Štraucha v Smižanoch Daniel Repko, ktorý pracoval  pod vedením učiteľa Mgr. Martina Olejníka.

Predpriestor kostola tvorí spevnená plocha pre účely vonkajších bohoslužieb, kultúrnych podujatí, prípravy smútočného sprievodu a pod. Medzi predpriestorom kostola a pódiom hlavný park voľne stvárnený ako „Slovenský raj“ spája dve funkcie – správnu a cirkevnú. Park je zrealizovaný  trávnatými plochami nízkeho vzrastu a vysadenými stromami. Je predelený priečnymi kamennými chodníkmi, doplnený o mlatové spevnené plochy, výsadbu krovísk a  záhonov.

Priestor pôvodného parku za kostolom je redukovaný z dôvodu riešenia autobusovej zastávky a transformovaný do novej kompozície výsadby a povrchu mlatovanej betónovej dlažby. Súčasťou je aj verejné osvetlenie.

Priestor za radnicou je zložitý z dôvodu prechodu centra do nízkopodlažnej zástavby. Pozdĺž chodníka je zrealizovaná línia vzrastlých stromov a nižšej výsadby. Časť chodníka je využívaná ako obytná ulica pre sprístupnenie parkoviska. Priestor nárožia pri zadnom vstupe do radnice je riešené kruhovým motívom dlažby s dominantou pôvodne vysadeného stromu. Chodník bol rozšírený po stĺpy verejného osvetlenia.

V centre revitalizovaného námestia pribudli okrem spomínaných stavebných prvkov a zelene aj lavičky, koše, vlajkové stožiare, stojany na bicykle, reklamné panely a dve pitné .

Veríme, že v obnovenom centre Smižian obyvatelia aj návštevníci  obce trávia a budú aj naďalej tráviť príjemné chvíle.

 

            


 

Skvalitnenie vybavenosti centra obce Smižany, realizácia

prvky drobnej architektúry_fontána

prvky drobnej architektúry_fontána

prvky drobnej architektúry_fontána

prvky drobnej architektúry_fontána

prvky drobnej architektúry_stožiare_podium

prvky drobnej architektúry_stožiare_podium

výstavba časti chodníka_ Smreková ul.

výstavba časti chodníka_ Smreková ul.


 
 
rekonštrukcia chodníka a výstavba lávky pre peších

rekonštrukcia chodníka a výstavba lávky pre peších_Smreková ul.

rekonštrukcia chodníka_Nám. M. Pajdušáka

rekonštrukcia chodníka_Nám. M. Pajdušáka

rekonštrukcia chodníkov_Nám.M. Pajdušáka

rekonštrukcia chodníkov_Nám.M. Pajdušáka

rekonštrukcia komunikácie _ Nová ul.

rekonštrukcia komunikácie _ Nová ul.


 
 
rekonštrukcia komunikácie_Nám. M. Pajdušáka

rekonštrukcia komunikácie_Nám. M. Pajdušáka

rekonštrukcia lávky pri ev. kostole

rekonštrukcia lávky pri ev. kostole

rekonštrukcia lávky pri ev. kostole

rekonštrukcia lávky pri ev. kostole

úprava ver. priestranstva_Nám. M. Pajdušáka

úprava ver. priestranstva_Nám. M. Pajdušáka


 
 
výstavba lávky_Smreková ul.

výstavba lávky_Smreková ul.


 

Ďalšie fotogalérie


dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka