Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Rekonštrukcia základnej školy

logo euZákladná škola na Komenského ulici v Smižanoch bola postavená v roku 1961 v Akcii Z. Do roku 2009 boli oproti pôvodnému stavu dobudované: spojovacia chodba medzi blokmi A a B, budova školskej jedálne a školského klubu detí, kotolňa (po plynofikácii časť priestorov prestavaná na učebňu), telocvičňa s chodbou, posilňovňa pri telocvični, viacúčelové ihrisko, altánok a pod. Okrem toho sa v škole vykonávali iba bežné udržiavacie práce. Škola patrila do roku 2002 Okresnému úradu - odboru školstva Spišská Nová Ves, kedy prešla delimitáciou do majetku obce. Už v tom čase obec začala uvažovať o komplexnejšej rekonštrukcii týchto objektov, ale nakoľko sa jednalo o rozsiahlu stavbu, nebolo možné ju zvládnuť z rozpočtu obce. V roku 2003 obec v spolupráci s riaditeľstvom školy zadali najprv vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby, keďže sa nezachovali žiadne pôvodné projektové dokumentácie. Nato bola vypracovaná projektová dokumentácia modernizácie kotolne, rekonštrukcie vnútornej elektroinštalácie a stavebných úprav všetkých pavilónov školy. Keď bola v roku 2004 vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EU v rámci opatrenia: Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry, obec reagovala a hneď v prvom kole sa prihlásila v októbri 2004 na predloženie žiadosti na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ( MVaRR SR). Žiaľ, naša žiadosť nebola úspešná. V roku 2008 na základe vyhlásenia výzvy pre ROP, opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania, sme sa znovu uchádzali o finančné príspevky z európskych fondov projektovou žiadosťou "Zdokonaľovaním duševnej oblasti budujeme vyspelú spoločnosť". Keď nám MVaRR SR oznámilo, že naša žiadosť bola kladne posúdená, boli sme veľmi potešení. Po ukončení procesu verejného obstarávania a zabezpečenia potrebných náležitostí bola v júni 2009 podpísaná zmluva medzi obcou Smižany a MVaRR SR, na základe ktorej sme získali 1 446 504,74 EUR, čo predstavuje 95 % oprávnených výdavkov na realizáciu projektu (85 % je financovaných Európskou úniou, 10 % zo štátneho rozpočtu SR). Zvyšných 5 % musela zabezpečiť obec. Do oprávnených výdavkov boli zahrnuté aj výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie, činnosťou stavebného dozoru, inžinierskou činnosťou, verejným obstarávaním a externým manažmentom. Financovanie projektu bolo možné vďaka poskytnutému úveru Dexia komunál eurofond úver z Dexia banky Slovensko. Verejnou súťažou bol vybratý dodávateľ stavby Združenie MIGI, s. r. o. - Spojstav, s. r. o., Matejovce nad Hornádom 96 s ponukovou cenou za stavebné práce 1 459 329,12 EUR s DPH. Nakoľko víťazná cena bola vyššia ako finančné prostriedky schválené MVaRR SR, rozdiel vo výške 14 358,42 EUR bol definovaný ako neoprávnený výdavok, ktorý hradila obec. Po podpísaní zmluvy s dodávateľom a následne s MVaRR SR sme sa s veľkým nasadením a optimizmom pustili do realizácie prác. Ešte počas školského roka dodávateľ zrealizoval výmenu okien, zateplenie vonkajšej fasády, zateplenie strechy a ostatné stavebné práce v telocvični a spojovacej chodbe k telocvični. Súčasne boli realizované práce v kotolni, kde sa vymieňali plynové kotly a celá technológia kotolne, taktiež výmena vykurovacích telies vo všetkých objektoch školy, oplotenie areálu školy a osvetlenie ihriska. V mesiacoch júl - október sa postupne realizovali práce v ostatných pavilónoch školy, kde bola okrem zateplenia vonkajšej fasády, strechy a výmeny okien zrekonštruovaná aj vnútorná elektroinštalácia a školský rozhlas. Bol vytvorený bezbariérový vstup v pavilóne A, v pavilóne C (t. j. budova materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí) a sociálne zariadenie pre imobilných. V triedach boli vymenené podlahy a následne vymaľované všetky priestory.

Súčasťou projektu bolo aj interiérové vybavenie učební školskými lavicami, stoličkami a ostatným nábytkom vrátane vybavenia IKT.

V novembri začalo preberacie konanie a postupné odstraňovanie drobných závad a nedorobkov. Pri realizácii uvedených prác sa objavili aj ďalšie nepredvídané práce, ktoré bolo potrebné operatívne riešiť, keďže sa jedná o staré budovy.

Zrealizovala sa výmena vnútorného vodovodu, ktorý bol v havarijnom stave. Okrem toho boli opravené sociálne zariadenia a nainštalovaný kamerový systém. Tieto práce, vrátane rekonštrukcie sociálnych zariadení materskej školy, boli hradené z rozpočtu obce a školy. Realizácia projektu sa, samozrejme, stretávala aj s mnohými problémami - väčšími či menšími, z ktorých značnými problémom bola oprava striech. Náročné bolo skĺbiť realizáciu prác s prevádzkou školy, čo vyžadovalo veľkú dávku tolerancie zo strany vedenia školy, vyučujúcich a žiakov, ale aj dodávateľa, keďže práce prebiehali počas vyučovania. Preberacie konanie bolo ukončené v apríli 2010 a zároveň prebehla kolaudácia stavby. Aj keď kolaudačné rozhodnutie bolo vydané, pre obec sa realizácia projektu ešte neskončila. Čaká nás zložité finančné a administratívne ukončenie projektu vo vzťahu k riadiacemu orgánu.

Implementácia projektu by nebola úspešná bez vzájomnej spolupráce, komunikácie, nespočetného množstva konzultácií s dodávateľom, s obcou ako investorom, školou ako užívateľom, stavebným dozorom, projektantmi a v neposlednom rade s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR ako riadiacim orgánom. Dúfame, že pohľad na krásne objekty školy, ktorých farebné riešenie navrhli učitelia, lahodí oku všetkých okoloidúcich. Našim prianím je, aby vynovené priestory a vybavenie školy boli zdravým a bezpečným pracovným prostredím pre všetkých zamestnancov školy a zároveň dôstojným vzdelávacím stánkom pre naše deti.

Ing. Edita Baginová     
vedúca odd. výstavby a ŽP     


 


 

Rekonštrukcia Základnej školy na Komenského ulici

bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany


 
 
bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany


 
 
bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka