Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Revitalizácia centra obce

revitalizacia_centra_obceII.PNG

Názov projektu:

Revitalizácia centra obce Smižany - II. etapa

Od roku 2007 do roku 2015 prebiehala postupná obnova a výstavba infraštruktúry v širšom centre obce. Bolo to možné vďaka využitiu nenávratných finančných prostriedkov z Európskej únie, štátneho rozpočtu SR a samozrejme aj z obecného rozpočtu, v ktorom poslanci OZ vyčlenili na projekt potrebné financie.

V r. 2009 obec podala žiadosť o NFP vo výške 944 859 EUR na revitalizáciu námestia a centrálnej zóny obce: rekonštrukcia miestnych komunikácií - Nálepková ul., Smreková ul., Nová ul. pri ZUŠ, Námestie M. Pajdušáka; rekonštrukcia chodníkov - Tatranská ul., Námestie M. Pajdušáka;  rekonštrukcia lávky pre peších – Nábrežná ul. pri ev. kostole, výstavba lávky - Smreková ul. pri ZŠ Povýšenia sv. Kríža, úprava verejných priestranstiev námestia a centrálnej zóny, vybavenie uvedenej lokality mobiliárom.

Na uvedené aktivity, ktoré boli zrealizované v r. 2007- 2012 dostala obec z EÚ nenávratný finančný príspevok vo výške 817 720,14 EUR.

V roku 2013 obec požiadala o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ pre oblasť podpory obnovy obcí postihnutých povodňami v celkovom finančnom rozpočtovanom objeme 1 988 836,33 Eur na realizáciu stavby, projektovú dokumentáciu a stavebný dozor projektu Revitalizácia centra obce Smižany – II. etapa. Po administratívnom procese kontroly riadiacim orgánom a po kontrole verejného obstarávania bolo riadiacim orgánom odsúhlasené podpísanie zmluvy s dodávateľom - stavebná firma MIGI, spol. s  r. o.

Hlavnou aktivitou projektu bola revitalizácia verejných priestranstiev v širšom centre obce a to:

rekonštrukcia miestnej komunikácie na Nábrežnej ul. (od Novej ul. po Iliašovskú ul.) a na Komenského ul., výstavba chodníka na Nábrežnej ul. (od Smrekovej ul. po Iliašovskú ul.), na Štefánikovej ul. (od Smrekovej ul. po Iliašovskú ul.), na Komenského ul. a  na Novej ul. (od Nábrežnej ul. po Námestie M. Pajdušáka),  rekonštrukcia chodníka na Tatranskej ul. (od Staničnej ul. po Iliašovskú ul.), rekonštrukcia lávok na potoku Brusník (na Novej ul., na Smrekovej ul. a pri Kukučínovej ul.), oprava mosta na Smrekovej ul., úprava potoka Brusník (od Smrekovej ul. po Iliašovskú ul.) a úprava verejnej zelene v areáli požiarnej zbrojnice a vybavenie mobiliárom v lokalite ohraničenej vyššie spomínanými ulicami.

Samotná realizácia stavby bola zložitá a náročná vo vzťahu k rozsahu a rôznorodosti aktivít, ako aj k previazanosti na zabezpečenie dopravy i bezpečnosti, vstupov a vjazdov do dvorov priľahlých domov a v nemalej miere k vplyvu poveternostných podmienok.

Realizáciou projektu, ktorá bola ukončená v máji 2015, bol po schválení poslednej žiadosti o platbu v decembri 2015 získaný nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 1 247 016,97 EUR.

Rekonštruované námestie - nositeľ idey " SLOVENSKÝ -  RAJ“

Rekonštrukcia samotného námestia ako súčasť projektu revitalizácie centrálnej zóny obce Smižany je vymedzená radovou zástavbou na severe a juhu, budovou obecného úradu na západe a potokom Bystrička z východu. Jadro rekonštruovaného námestia tvorí rozvinutá kompozícia medzi kostolom a radnicou s viacúčelovým parkovým pásom. Celé toto  územie je členené na zóny – priestor za radnicou, predpriestor radnice, predpriestor rímsko-katolíckeho kostola, stredný parkový priestor a priestor pôvodného parku za rímsko-katolíckym kostolom..

Zámerom implementácie projektu je pritiahnuť „život do pôvodného centra obce“ a vytvoriť podmienky pre bežné činnosti (parkovanie, nákupy, služby pre občanov, veriacich, oddych, stretnutia,...), ako aj činnosti občasné (koncerty, zhromaždenia, turistické aktivity...).

Predpriestor radnice tvorí spevnená plocha určená na spoločenské podujatia, ktorá je zhotovená z mlatovaného povrchu – piesku a je určená na občasné využívanie tejto plochy s úmyslom obmedzenia aplikácie tvrdých povrchov v parku. Dominantou mini-kolosea je vyvýšené viacúčelové pódium kruhového tvaru. Na jeho povrchu je vypieskovaný reliéf – téma raja a hriechu. S ním by malo v budúcnosti výtvarne komunikovať aj abstraktné súsošie „Adam a Eva“, ktoré bude vítať návštevníkov v „srdci“ Slovenského raja. Pre súsošie je vyčlenený priestor v blízkosti pódia.  

Symbolické „očistenie“  je zobrazené  v ideovej línii na opačnom konci parku cez  fontánu v tvare slzy vtlačenej a vsakovanej do zeme, ktorá smeruje ku kostolu. Vstrekovanie vody vrátane podsvietenia  ide cez tri trysky – tri pramene – umiestnené mimo fontány a smerujúce do geometrického stredu fontány. Na dne fontány sú z keramiky vyobrazené dve dlane držiace srdce tematicky zobrazujúce „naliehavosť-túžbu človeka po očistení“. Autorom návrhu reliéfu pódia a dna fontány je žiak Základnej umeleckej školy Dezidera Štraucha v Smižanoch Daniel Repko, ktorý pracoval  pod vedením učiteľa Mgr. Martina Olejníka.

Predpriestor kostola tvorí spevnená plocha pre účely vonkajších bohoslužieb, kultúrnych podujatí, prípravy smútočného sprievodu a pod. Medzi predpriestorom kostola a pódiom hlavný park voľne stvárnený ako „Slovenský raj“ spája dve funkcie – správnu a cirkevnú. Park je zrealizovaný  trávnatými plochami nízkeho vzrastu a vysadenými stromami. Je predelený priečnymi kamennými chodníkmi, doplnený o mlatové spevnené plochy, výsadbu krovísk a  záhonov.

Priestor pôvodného parku za kostolom je redukovaný z dôvodu riešenia autobusovej zastávky a transformovaný do novej kompozície výsadby a povrchu mlatovanej betónovej dlažby. Súčasťou je aj verejné osvetlenie.

Priestor za radnicou je zložitý z dôvodu prechodu centra do nízkopodlažnej zástavby. Pozdĺž chodníka je zrealizovaná línia vzrastlých stromov a nižšej výsadby. Časť chodníka je využívaná ako obytná ulica pre sprístupnenie parkoviska. Priestor nárožia pri zadnom vstupe do radnice je riešené kruhovým motívom dlažby s dominantou pôvodne vysadeného stromu. Chodník bol rozšírený po stĺpy verejného osvetlenia.

V centre revitalizovaného námestia pribudli okrem spomínaných stavebných prvkov a zelene aj lavičky, koše, vlajkové stožiare, stojany na bicykle, reklamné panely a dve pitné .

Veríme, že v obnovenom centre Smižian obyvatelia aj návštevníci  obce trávia a budú aj naďalej tráviť príjemné chvíle.

 


 

Revitalizácia centra obce, pred realizáciou

areál Požiarnej zbrojnice

areál Požiarnej zbrojnice
Autor: Smižany

chodník_ul. Tatranská

chodník_ul. Tatranská
Autor: Smižany

lávka_ul. Kukučínova

lávka_ul. Kukučínova
Autor: Smižany

lávka_ul. Nová

lávka_ul. Nová
Autor: Smižany


 
 
lávka_ul. Smreková

lávka_ul. Smreková
Autor: Smižany

miestna komunikácia_ul. Komenského

miestna komunikácia_ul. Komenského
Autor: Smižany

miestna komunikácia_ul. Nábrežná

miestna komunikácia_ul. Nábrežná
Autor: Smižany

most_ul. Smreková

most_ul. Smreková
Autor: Smižany


 
 
potok Brusník

potok Brusník
Autor: Smižany

ul. Nábrežná

ul. Nábrežná
Autor: Smižany

ul. Nová

ul. Nová

ul. Štefániková

ul. Štefániková


 
 

 

Ďalšie fotogalérie


dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka