Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8

Samospráva obce

Starosta

Ing. Michal Kotrady, 053/44 31 224, 44 31 483, kl.202

Zástupkyňa starostu obce

Mgr. Ľudmila Trošanová

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci:

Katarína Babiková, NEKA

Pridelená ulica: Pribinova, Okružná, Mojmírova, Javorová, Štefana Hozu

Adresa: Pribinova 1124/57

Kontakt:  babikova.katka@gmail.com
 

Štefan Džubák, NEKA

Pridelená ulica: Za kaštieľom, Jabloňová, Tomášovská

Adresa: Tomášovská 866/24

 

Mikuláš Krajňák, NEKA

Pridelená ulica: Maša, Košiarny briežok, Záhradky, Slovenského raja

Adresa: Slovenského raja 161/39

Kontakt: krajnakm11@gmail.com


Ladislav Kunzo, NEKA

Pridelená ulica:Tatranská, Krátka

Adresa:  Tatranská 367/9

Kontakt:  kunzo@kunzo.sk
 

Jozef Svetkovský, KDH

Pridelená ulica: Agátová, Brezová, Lipová, Nálepkova, Topoľová,

Adresa: Pribinova 3/1097

Kontakt: svetkoj@gmail.comMgr. Miroslava Szitová, PhD., KDH

Pridelená ulica: Mlynská, Ľ. Podjavorinskej, Rázusova, Sládkovičova, Staničná

Adresa: Rázusova 9
Kontakt:  miroslava.szitova@gmail.com
 

Dezider Šarišský, MOST-HÍD

Pridelená ulica: Štrkovec, Poľná, Veterná, Lúčna,

Adresa: Rybníky2
 

 
Jaroslav Šarišský, MOST-HÍD

Pridelená ulica: Rybníky, Zelená, Bystrá.

Adresa: Zelená 55

 

Jozef Šarišský, MOST-HÍD

Pridelená ulica: Za mostom, Hornádska, Vŕbová, Stredná

Adresa: Hornádska 10
 

Marcel Špener, NEKA

Pridelená ulica: Hviezdoslavova, Iliašovská, Komenského, Štefánikova,  Dezidera Štraucha

Adresa: Hviezdoslavova 677/48
Kontakt:  marcel.luana@zoznam.sk

 

Mgr. Miroslav Tkáč, KDH

Pridelená ulica: Smreková, Majkuta, Kukučínova, Štúrova

Adresa: Ružová 58

Kontakt:  mirotkac@post.sk
 

Mgr. Ľudmila Trošanová, NEKA

Pridelená ulica: Nová, Nábrežná, Brusník, Nám. M. Pajdušáka

Adresa: Ružová 693/42

Kontakt: ludmila.trosanova@gmail.com

 

Ing. Štefan Zekucia, NEKA

Pridelená ulica: Hollého, Jesenského,  P. Suržina, Ružová, Jahodová

Adresa: Hollého 709/22

Kontakt: pdcingov@pdcingov.sk

 

Komisie obecného zastupiteľstva
Komisia pre podnikanie a hospodárstvo
Predseda: Ladislav Kunzo

Členovia:

Ing. Štefan Zekucia, Dezider Šarišský - poslanci OZ

Ing. Vladimír Klaučo
Ondrej Polomský
Mgr. Tomáš Cehlár
Ing. Zuzana Zimmermannová

Komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre mládež a šport
Predseda: Marcel Špener

Členovia

Mgr. Miroslava Szitová - poslankyňa OZ

RNDr. Jana Vozárová
PaedDr. Mária Šofranko
Dušan Knizner
Richard Klubert
Ing. Helena Rusňáková
Anastázia Adamcová

Komisia sociálna a bytová
Predseda:Katarína Babíková

Členovia:

Štefan Džubák, Jozef Šarišský - poslanci OZ

Ing. Otília Muchová
Anna Zumerlingová
Ing. Mária Smreková
Mgr. Dušana Melegová
 

Komisia finančná
Predseda: Mgr. Ľudmila Trošanová

Členovia:

Mgr. Miroslav Tkáč - poslanec OZ

Bc. Anna Gerčáková
Alžbeta Hricová
Silvia Surgentová
Ing. Lucia Vitkovská
 

Komisia stavebná
Predseda:  Ladislav Kunzo

Členovia:

Jaroslav Šarišský - poslanec OZ

Ing. Roman Bryndza
Ing. Ľudovít Novotný
Ing. Iveta Nováková
Ing. Lenka Petrovičová
Ing. Edita Baginová, Ing. Ľudmila Krotká , Mgr.art.  Radka Novotná

Komisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku
Predseda: Mikuláš Krajňák

Členovia:

Jozef Svetkovský - poslanec OZ

Mgr. Marián Kočiš
Mgr. Albert Mangera
JUDr. Ján Dučák
Jozef Juraška, RNDr. Mojmír Kandrík

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce
Predseda: Štefan Džubák

Členovia:

Katarína Babíková, Mikuláš Krajňák, Ladislav Kunzo, Jozef Svetkovský, Mgr. Miroslava Szitová, Dezider Šarišský, Jozef Šarišský, Jaroslav Šarišský, Marcel Špener, Mgr. Miroslav Tkáč, Mgr. Ľudmila Trošanová, Ing. Štefan Zekucia - poslanci OZ

Komisia na vybavovanie sťažností proti samosprávnej činnosti starostu obce, proti činnosti hlavného kontrolóra obce, proti činnosti jednotlivých poslancov
Predseda:  Štefan Džubák

Členovia:

Mikuláš Krajňák, Mgr. Ľudmila Trošanová, Ing. Štefan Zekucia - poslanci OZ

Prednosta obecného úradu
Ing. Mária Dudžáková

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

Obyvateľ obce je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt. Má právo najmä:

-voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolený;
-hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce;

-zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor;
-obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce;
-používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely;
-požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci;
-požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc jeho orgánom.
V tejto súvislosti je povinný:

ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby

organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce
podieľať sa na ochrane životného prostredia obce
napomáhať udržiavať poriadok v obci
poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.

Obec je povinná poskytnúť občanom obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v ich náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

Samospráva obce

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:

orgánmi obce
miestnym referendom
zhromaždením obyvateľov obce.

Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.
Na plnenie úloh samosprávy obce vydáva obec všeobecne záväzné nariadenia, ktoré nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas NR SR. Návrh všeobecne záväzného nariadenia sa musí vyhlásiť na úradnej tabuli obce a internetovej stránke najmenej 15 dní pred jeho prerokovaním na zasadnutí OZ na jeho pripomienkovanie do 10 dní. Pätnástym dňom odo dňa vyhlásenia nariadenia na úradnej tabuli nadobúda nariadenie účinnosť.

Orgány samosprávy

I. Orgány obce

Obecné zastupiteľstvo (OZ) - je zastupiteľským zborom občanov obce, zloženým z 13 poslancov zvolených občanmi obce v priamych voľbách na 4 roky. Presné vymedzenie rozhodovania obecného zastupiteľstva je zadefinované v  § 11 ods. 4 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. OZ rozhoduje o základných otázkach života obce. Určuje najmä zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, schvaľuje územný plán obce alebo jeho časti a schvaľuje štatút obce alebo jej časti, prijíma všeobecne záväzné nariadenia.

Starosta obce - je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, je štatutárnym orgánom v  majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom. Obyvatelia obce ho volia v priamych voľbách na 4 roky. Funkcia starostu je verejná funkcia. Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, podpisuje ich uznesenia. Vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu. R ozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Zástupca starostu obce - zastupuje starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Zástupca starostu je členom obecnej rady. Zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

II. Orgány obecného zastupiteľstva a starostu obce

Obecná rada /OR/ - je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva, plní funkciu poradného orgánu starostu obce a úlohy podľa rozhodnutia OZ.
Obecnú radu tvoria 4 poslanci obecného zastupiteľstva. Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta obce.

Komisie obecného zastupiteľstva - sa zriaďujú ako stále, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť' jeho úlohy.   Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Na čele komisie je predseda, ktorého volí z radov poslancov obecné zastupiteľstvo. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Obecný úrad ( OcÚ) - zabezpečuje administratívne a organizačné veci OZ a starostu, ako aj orgánov zriadených OZ. Objem mzdových prostriedkov potrebných na jeho činnosť určuje OZ.

Prednosta - je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zúčastňuje sa na zasadnutiach OZ a OR s hlasom poradným. Vedie obecný úrad, organizuje prácu obecného úradu. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.

Hlavný kontrolór - volí ho a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, vykonáva kontrolnú činnosť (§ 18 d/ zákona č. 369/1990 Zb.) nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Vypracováva najmä odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu pred ich schválením v OZ, kontroluje pokladničné operácie, účtovníctvo a nakladanie s majetkom obce. Vybavuje sťažnosti občanov.


 

Rokovací poriadok


 

 

Organizačná schéma obecného úradu


 

 
Vzdanie sa poslaneckého mandátu
 mandat_ertlova.pdf (365.5 kB) mandat_ertlova.pdf (365.5 kB)

 

Poslanecký mandát Jaroslava Šarišského


 
Rozsudok Krajského súdu v Košiciach zo dňa 17.2.2016
 rozsudok0001.pdf (11.9 MB) rozsudok0001.pdf (11.9 MB)

 
Rozsudok Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z 3.10.2013
 Rozsudok.pdf (830.2 kB) Rozsudok.pdf (830.2 kB)

 
Rozsudok Krajského súdu v Košiciach - uplatňovanie mandátu J. Šarišského

 
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky

 
Jaroslav Šarišský- zánik mandátu poslanca OZ v Smižanoch
 sarissky_1.pdf (31.7 kB) sarissky_1.pdf (31.7 kB)

 
Výpis z uznesenia z 2. zasadnutia OZ
 sarissky_2.pdf (17.6 kB) sarissky_2.pdf (17.6 kB)

 
Žiadosť o preskúmanie zákonnosti poslaneckého mandátu
 sarissky_3.pdf (111.5 kB) sarissky_3.pdf (111.5 kB)

 
Vyjadrenie Okresnej prokuratúry
 sarissky_4.pdf (63.7 kB) sarissky_4.pdf (63.7 kB)

 
Mandát poslanca OZ - odpoveď MV SR
 sarissky_5.pdf (38.2 kB) sarissky_5.pdf (38.2 kB)

 
Zánik mandátu poslanca - odpoveď MV SR
 sarissky_6.pdf (57.7 kB) sarissky_6.pdf (57.7 kB)

 
Uznesenie č.1/3/2011
 sarissky_7.pdf (9.2 kB) sarissky_7.pdf (9.2 kB)

 
Odborné právne stanovisko Advokátskej kancelárie - Doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
 sarissky_8.pdf (318.5 kB) sarissky_8.pdf (318.5 kB)

 
Rozsudok Krajskéhop súdu v Košiciach

 

dnes je: 13.11.2018

meniny má: Stanislav

webygroup

Úvodná stránka