Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Samospráva obce

Starostka

Mgr. Miroslava Szitová, PhD., 053/44 31 224, 44 31 483, kl.202

Zástupca starostky obce

Ing. Štefan Zekucia

Prednosta obceného úradu

Miroslav Grečko, 053/44 31 483, kl. 203

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci:

Katarína Babiková, NEKA

Pridelená ulica: Pribinova, Okružná, Mojmírova, Javorová, Hviezdoslavova

Adresa: Pribinova 1124/57

Kontakt:  babikova.katka@gmail.com

 

Martin Badzík, Kresťanskodemokratické hnutie

Pridelená ulica: Štefana Hozu, Dezidera Štraucha, Iliašovská, Komenského, Štefánikova

Adresa: Štefana Hozu 7/1528

Kontakt: info@kachlespis.sk

 

Ing. Iveta Dobšinská, Smer - sociálna dekomkracia

Pridelená ulica: Mlynská, Ľ. Podjavorinskej, Rázusova, Sládkovičova, Staničná

Adresa: Ružová 16

Kontakt: ivvett@gmail.com

 

Mário Frankovič, Kresťanskodemokratické hnutie

Pridelená ulica: Tomášovská, Za Kaštieľom, Nálepkova (bytové domy)

Adresa: Nálepkova 1313/13

Kontakt: frenky.mf@gmail.com

 

Mikuláš Krajňák, NEKA

Pridelená ulica: Tatranská, Krátka, Slovenského raja

Adresa: Slovenského raja 161/39

Kontakt: krajnakm11@gmail.com

 

Jozef Svetkovský, Kresťanskodemokratické hnutie

Pridelená ulica: Agátová, Brezová, Lipová, Nálepkova (rodinné domy), Topoľová

Adresa: Pribinova 3/1097

Kontakt: svetkoj@gmail.comPaedDr. Štefan Šiška, Kresťanskodemokratické hnutie

Pridelená ulica:  Maša, Košiarny briežok, Záhradky, Jabloňová

Adresa: Maša 57

Kontakt: st.siska@gmail.com
 

Dezider Šarišský, NEKA

Pridelená ulica: Štrkovec, Poľná, Veterná, Lúčna

Adresa: Rybníky2
 

 
Jaroslav Šarišský, NEKA

Pridelená ulica: Rybníky, Zelená, Bystrá

Adresa: Zelená 55

 

Jozef Šarišský, NEKA

Pridelená ulica: Za Mostom, Hornádska, Vŕbová, Stredná

Adresa: Hornádska 10

 

Mgr. Miroslav Tkáč, Kresťanskodemokratické hnutie

Pridelená ulica: Smreková, J. Majkuta, Kukučínova, Štúrova

Adresa: Ružová 58

Kontakt:  mirotkac@post.sk
 

Mgr. Ľudmila Trošanová, NEKA

Pridelená ulica: Nová, Nábrežná, Brusník, Námestie M. Pajdušáka

Adresa: Ružová 693/42

Kontakt: ludmila.trosanova@gmail.com

 

Ing. Štefan Zekucia, NEKA

Pridelená ulica: Hollého, Jesenského, P. Suržina, Ružová, Jahodová

Adresa: Hollého 709/22

Kontakt: pdcingov@pdcingov.sk

 

Komisie obecného zastupiteľstva
Komisia pre podnikanie a hospodárstvo
Predseda: Ing. Štefan Zekucia

Členovia: Martin Badzík, Ing. Milan Školníček, Mikuláš Vansač, Ľudovít Puškár, Mária Kramárová

Komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre mládež a šport
Predseda: PaedDr. Štefan Šiška

Členovia: Mário Frankovič, Jozef Šarišský, František Stuhlák, Mgr. Marcela Maniaková, PaedDr. Mária Šofranko, RNDr. Jana Vozárová, Ing. Helena Rusňáková, Mgr. Marta Pramuková

Komisia sociálna a bytová
Predseda:Jozef Svetkovský

Členovia: Katarína Babíková, Dezider Šarišský, Alžbeta Orinčáková, Mgr. Ľubica Frankovičová, Ľubomíra Murdžáková, Alena Zubajová

Komisia finančná
Predseda: Ing. Iveta Dobšinská

Členovia: Mgr. Ľudmila Trošanová, Ing. Štefan Zekucia,  Ing. Šarlota Mišíková, Ing. Ján Glodžák, Ing. Vladimír Andrassy PhD., Ing. Jaroslav Iľaš, Ing. Janka Pacanovská, Mgr.Anna Gerčáková, Ing.,RNDr. Mária Drozdová

Komisia stavebná
Predseda: Martin Badzík

Členovia:Mgr. Miroslav Tkáč, Jozef Svetkovský, Jaroslav Šarišský, Ing. Rudolf Kukura, Ing. Róbert Dupčák, Ing. Roman Bryndza, Ing. Miroslav Jakubec, Ing. Karol Viežba, Ing. Marek Bendík, Ing. Zuzana Krištovčová, Ing. Ivan Bendík,  Ing.Ľudovít Morihladko, Ján Špak

Komisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku
Predseda: Mário Frankovič

Členovia: Mikuláš Krajňák, Jaroslav Šarišský,  Mgr., PhDr., Ladislav Šuba, Martin Šteiner, Ing. Marián Vaľo, Peter Klein, Peter Schmögner, Anna Jurčíková

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce
Predseda: Mikuláš Krajňák

Členovia:  Katarína Babiková,  Martin Badzík, Ing. Dobšinská Iveta,  Mário Frankovič, Mikuláš Krajňák, Jozef Svetkovský, Dezider Šarišský, Jaroslav Šarišský, Jozef Šarišský,PaedDr. Štefan Šiška,  Mgr. Miroslav Tkáč, Mgr, Ľudmila Trošanová,  Ing. Štefan Zekucia 

Komisia na vybavovanie sťažností proti samosprávnej činnosti starostu obce, proti činnosti hlavného kontrolóra obce, proti činnosti jednotlivých poslancov
Predseda: Mgr. Miroslav Tkáč

Členovia: Mikuláš Krajňák, Ing. Štefan Zekucia

Prednosta obecného úradu
 

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

Obyvateľ obce je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt. Má právo najmä:

-voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolený;
-hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce;

-zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor;
-obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce;
-používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely;
-požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci;
-požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc jeho orgánom.
V tejto súvislosti je povinný:

ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby

organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce
podieľať sa na ochrane životného prostredia obce
napomáhať udržiavať poriadok v obci
poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.

Obec je povinná poskytnúť občanom obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v ich náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

Samospráva obce

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:

orgánmi obce
miestnym referendom
zhromaždením obyvateľov obce.

Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.
Na plnenie úloh samosprávy obce vydáva obec všeobecne záväzné nariadenia, ktoré nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas NR SR. Návrh všeobecne záväzného nariadenia sa musí vyhlásiť na úradnej tabuli obce a internetovej stránke najmenej 15 dní pred jeho prerokovaním na zasadnutí OZ na jeho pripomienkovanie do 10 dní. Pätnástym dňom odo dňa vyhlásenia nariadenia na úradnej tabuli nadobúda nariadenie účinnosť.

Orgány samosprávy

I. Orgány obce

Obecné zastupiteľstvo (OZ) - je zastupiteľským zborom občanov obce, zloženým z 13 poslancov zvolených občanmi obce v priamych voľbách na 4 roky. Presné vymedzenie rozhodovania obecného zastupiteľstva je zadefinované v  § 11 ods. 4 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. OZ rozhoduje o základných otázkach života obce. Určuje najmä zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, schvaľuje územný plán obce alebo jeho časti a schvaľuje štatút obce alebo jej časti, prijíma všeobecne záväzné nariadenia.

Starosta obce - je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, je štatutárnym orgánom v  majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom. Obyvatelia obce ho volia v priamych voľbách na 4 roky. Funkcia starostu je verejná funkcia. Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, podpisuje ich uznesenia. Vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu. R ozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Zástupca starostu obce - zastupuje starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Zástupca starostu je členom obecnej rady. Zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

II. Orgány obecného zastupiteľstva a starostu obce

Obecná rada /OR/ - je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva, plní funkciu poradného orgánu starostu obce a úlohy podľa rozhodnutia OZ.
Obecnú radu tvoria 4 poslanci obecného zastupiteľstva. Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta obce.

Komisie obecného zastupiteľstva - sa zriaďujú ako stále, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť' jeho úlohy.   Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Na čele komisie je predseda, ktorého volí z radov poslancov obecné zastupiteľstvo. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Obecný úrad ( OcÚ) - zabezpečuje administratívne a organizačné veci OZ a starostu, ako aj orgánov zriadených OZ. Objem mzdových prostriedkov potrebných na jeho činnosť určuje OZ.

Prednosta - je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zúčastňuje sa na zasadnutiach OZ a OR s hlasom poradným. Vedie obecný úrad, organizuje prácu obecného úradu. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.

Hlavný kontrolór - volí ho a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, vykonáva kontrolnú činnosť (§ 18 d/ zákona č. 369/1990 Zb.) nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Vypracováva najmä odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu pred ich schválením v OZ, kontroluje pokladničné operácie, účtovníctvo a nakladanie s majetkom obce. Vybavuje sťažnosti občanov.


 

Rokovací poriadok


 
rokovací poriadok 2019.pdf(355.5 kB)rokovací poriadok 2019.pdf

Organizačná schéma obecného úradu


 

Poslanecký mandát Jaroslava Šarišského


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka