Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Separovaný zber odpadu

Viac informácií  - TU

Cas rozkladu odpadu v prírode.jpg


 

Drobný stavebný odpad
Je to odpad zo stavebných úprav, udržiavacích prác a drobných stavieb, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebného úradu, v rozsahu do 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby. Možno ho odovzdať po nahlásení na obecnom úrade (oddelenie výstavby a ŽP) do veľkoobjemového kontajnera, pristaveného na zbernom dvore pri požiarnej zbrojnici. Pôvodcovia alebo držitelia väčšieho množstva stavebného odpadu a odpadu s katalógovým číslom 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a výkopovú zeminu inú ako uvedenú v 17 05 05 sú povinní odviesť tento odpad na regionálnu skládku Kúdelník II.
Drobný stavebný odpad (DSO) je tvorený týmito zložkami:
- 17 01 01 - betón
- 17 01 02 - tehly
- 17 01 03 - obkladačky, dlaždice, keramika
- 17 06 04 - izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
- 17 08 02 - stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
- 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Bioodpad
Sezónny zber biologického odpadu do veľkokapacitných kontajnerov zabezpečuje obec. Za biologický odpad sa považuje odpad z domácností (zostatky ovocia, zeleniny, chlieb ...) alebo zo záhradníckej a sadovníckej činnosti (lístie, tráva, kvety, zeleniny, vetvy a i.).
Bioodpad nesmie obsahovať mäso, tekuté zvyšky (polievky, omáčky, tvrdé zvyšky, sklo, príbor, porcelán a iné), potraviny v obaloch.

V zmysle zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. § 18 ods. 3 písm. m) sa zakazuje od 1. januára 2006 zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a  z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu. Preto tento odpad ani nemá byť súčasťou komunálneho odpadu. Menšie množstvo biologicky rozložiteľného odpadu je vhodné zneškodniť v domácich kompostárňach, zneškodnenie väčšieho množstva bude obec zabezpečovať prostredníctvom zmluvného partnera - PD Čingov Smižany. Pokiaľ občania nebudú rešpektovať separovanie bioodpadu a budú v čase zberov ukladať do kontajnerov aj ostatné zložky odpadov (ako s tým máme skúsenosti - od pneumatík, plastov, stavebný odpad), bude mať obec veľký problém zabezpečiť zneškodnenie, pretože nebude možné uložiť odpad ani do kompostoviska ani vyviesť ho ako komunálny odpad. Preto apelujeme na disciplinovanosť občanov pri dodržiavaní pravidiel triedenia!

V zbere biologického odpadu sa bude aj naďalej pokračovať systémom - dvakrát ročne na jar a v jeseni. Okrem toho začne obec skúšobne realizovať projekt na zber bioodpadu od občanov priebežne počas roka nasledovne:

verejnosti budú rozhlasom zverejnené dni, keď sa bude vykonávať kosba aj s uvedením konkrétnych lokalít obce, kam bude možné priviesť väčšie množstvo pokosenej trávy,
dôverníci bytových domov na sídliskách nahlásia vopred termín kosby, ktorú vykonávajú sami, aby mohol byť obcou včas zabezpečený odvoz trávy.
Strategickým zámerom v oblasti nakladania s odpadmi je primäť pôvodcov odpadu o jeho čo najekologickejšie zhodnotenie. Preto v ďalšej etape na komunálnej úrovni pripravuje obec také postupy, ktoré nasmerujú pôvodcov biologického odpadu k jeho zhodnocovaniu priamo v domácich kompostoviskách. Bude sa jednať o osvetu - poskytovanie informácií o zhotovení a postupe prác pri prevádzkovaní domácich kompostovísk, o kontrolu domácností, ktoré likvidujú bioodpad v  kompostoviskách, a následná zľava na poplatku za vývoz komunálneho odpadu v ďalších rokoch. Aj týmto spôsobom chce obec zabrániť vzniku nelegálnych skládoch odpadu akéhokoľvek druhu ako aj jeho "zhodnoteniu" na brehoch potoka alebo priamo v ňom.

Nebezpečný odpad - žiarivky (trubice) a pneumatiky osobných motorových vozidiel, odpadový olej, plastové obaly z olejov, olejové filtre a akumulátorové batérie, veľké a malé domáce spotrebiče, (televízory, chladničky, mrazničky, vysávače, rádiá, magnetofóny, monitory z počítačov, počítače, klávesnice, osvetľovacie telesá a pod.) zabezpečuje obec 2x ročne v jarných a jesenných mesiacoch.

Separované zložky odpadu

Od 1. 1. 2007 zabezpečuje zber separovaných zložiek komunálneho odpadu v obci Smižany nový subjekt - SEZO - Spiš, združenie obcí, Spišská Nová Ves.
Systém zberu:
- zber z bytových domov - domácnosti vytriedia doma svoje odpady a následne ich prinesú a vložia do príslušnej zberovej nádoby. V súvislosti s manipuláciou kontajnerov na zmesový komunálny odpad ako aj na separované zložky odpadu na ul. Za Kaštieľom a Nálepkova žiadame majiteľov motorových vozidiel, aby nevhodným parkovaním v dňoch vývozu (pondelok, piatok) nebránili prístupu a manipulácii zberových vozidiel so zbernými nádobami.
- zber z rodinných domov - na obecnom úrade pri zaplatení poplatku za zber KO domácnosti obdržia sadu vriec - zelené na sklo, žlté na plasty a kovové obaly, modré na papier. V deň vývozu podľa zberového kalendára je potrebné vyložiť zaplnené vrece (nezaviazané) s príslušnou komoditou pred bránku.

Zvýšenú pozornosť však treba venovať správnemu triedeniu - čistote vytriedených surovín, zmenšeniu objemu a správnemu umiestneniu surovín. (predovšetkým plasty).

Separované zložky odpadu uvedené nižšie a komunálny odpad sa vyvážajú podľa kalendára zvozu.

Papier (modré vrece resp. zberová nádoba)
- noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, adresáre, tel. zoznamy, knihy bez dosiek, lepenky, vlnitá lepenka, kartón, kancelársky papier, reklamné letáky.
Nesmie obsahovať: mokrý, mastný alebo ináč potravinami znečistený papier, obaly od kávy, kakaa, keksov, sáčkových polievok a pod., pergamenový papier, asfaltový a dechtový papier, brúsiaci papier, napúšťaný a mastný papier, kopírovací a voskovaný papier, napustený papier a lepenky, pauzovací papier, väzby kníh, použité plienky a hygienické potreby, inak hygienický závadný papier, obuvnícku lepenku, papierový prach a výseky dierovačiek. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a i.)

Sklo (zelené vrece resp. zberová nádoba)
- biele a farebné sklo, vypláchnuté fľaše bez zátky a kovového uzáveru, sklené črepy, tabuľové sklo, zavaraninové poháre - zbavené uzáverov a nečistôt.
Nesmie obsahovať: žiarovky, žiarivky, neónky, autosklo, drôtené sklo, zrkadlá, TV obrazovky, keramiku, kameninu, porcelán.

Plasty + kovové obaly + VKM " tetrapaky" (žlté vrece resp. zberová nádoba)
Plasty: číre a farebné záhradné, strečové a obalové fólie, plastové tašky, sáčky, vrecia, plastové fľaše od nealko nápojov, minerálok, vína, rastlinných olejov, ktoré odporúčame pre lepšiu manipuláciu a priestorovú náročnosť stlačiť a neuzatvárať kvôli lepšiemu zlisovaniu. Ďalej obaly od aviváží, čistiacich prostriedkov, šampónov. Záhradný nábytok, plastové koše na odpadky a prádlo, prepravky, penový polystyrén obalový napr. od TV, chladničiek, práčok - nie stavebný!!!
Nesmie obsahovať: hrubo znečistené plasty (zeminou, farbou, potravinami), viacvrstvové obaly (sáčky od kávy, kakaa, polievok atď.), podlahové krytiny, gumu, molitan, ostatné druhy plastov ( kelímky od jogurtov, rastlinných masiel, nádoby od čistiacich prostriedkov, šampónov, jedlých olejov atď.), polystyrén, použité plienky a ostatný odpad.
Pri starom systéme zberu tieto nežiadúce plasty tvorili až 50 % objemu a museli byť pracovníkmi triediacej linky vyseparované a uskladnené na skládke, čím sa neúmerne zvyšovali náklady na zber.
Vrecia s takto znečistenými plastami nebudú odobrané !!!
Kovové obaly: plechovky od nápojov (pivo, Red Bull, coca cola a pod.), konzervy od potravín (mäsové paštéty, sterilizovaná zelenina, ovocie a pod.), hrnce, vedrá, kovový riad, drobný kovový šrot, železo, hlinník, hliníkové víčka (od jogurtu, rastlinného masla, smotany, nátierok a pod.), alobal od čokolády, zaváraninové vrchnáky z  flašiek a pod. Obaly je treba zbaviť zvyškov jedla, nepatria sem obaly znečistené farbami a rôznymi chemickými látkami.
VKM - viacvrstvový kombinovaný materiál " tetrapaky": krabice od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, džúsov, ovocných štiav, džúsov, vína a pod.. Obaly je najlepšie opláchnuť vodou, nechať obschnúť ( predíde sa zápachu) a stláčať (úspora miesta, lepšia manipulácia).

Prosíme obyvateľov, aby vrecia pri separovanom zbere nezaväzovali !!!

Ostatný zmesový odpad - komunálny odpad (kontajnery KUKA a BOBR ) je ostatný odpad z plastov, kovu, textílie a odpady, ktoré nepatria medzi zberový papier, biologický odpad a zberové sklo. Vyváža sa podľa zberového kalendára alebo na základe ohlásenia vzniku poplatkovej povinnosti za KO a drobné stavebné odpady.

 

Systém zberu zmesového komunálneho odpadu na žetóny s využitím kupónov za vyseparované zložky odpadu ostáva nezmenený (viď. VZN č. 99/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku - čl. VII.A)

 

Akékoľvek informácie ohľadom zberu odpadu poskytneme na t.č. 053/44 314 83.

 

Oddelenie výstavby a životného prostredia      
 


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka