Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Všetky oznamy

Európsky týždeň mobility - 20.9.2019Vytlačiť
 

eurobus.jpg

Po vzájomnej dohode štatutárnych zástupcov mesta SNV, obce Smižany a eurobus a.s. sa aj v roku 2019 zapojíme do aktuálneho ročníka európskeho týždňa mobility. Témou aktuálneho ročníka je Bezpečná chôdza a cyklistika so sloganom Prejdime sa spolu! Tento rok počas ETM bude dôraz kladený na bezpečnú chôdzu a jazdu na bicykli, ako aj na ich výhody pre zdravie, životné prostredie a peňaženku.

V súvislosti s týmto projektom bude dňa 20.9.2019 – piatok dňom bezplatného cestovania MHD  pre všetkých cestujúcich využívajúcich mestskú verejnú dopravu v meste Spišská Nová Ves a obci Smižany. Cestujúci obdrží pri vstupe do autobusu cestovný lístok s nulovou hodnotou,  ktorým sa preukáže prípadnej dopravnej kontrole. Našich najmenších cestujúcich  do školy, škôlky posilníme drobnou sladkosťou.

Viac o podujatiach v rámci ETM na  http://eurotm2019.eurotm.sk/


 
 

OZNAM o prerušení distribúcie elektriny na MŠ Ružová ul.Vytlačiť
 

Riaditeľka MŠ Ružová oznamuje rodičom, že z dôvodu naplánovaného prerušenia distribúcie elektriny VSE, RWE Group a po konzultácii so zriaďovateľom

p r e r u š u j e 

dňa 16.9. 2019   prevádzku MŠ Ružová 1197/9 Smižany

Prevádzka MŠ  pokračuje v riadnom režime od 17.9.2019 (utorok).

 Mgr. Mária Čujová, riaditeľka MŠ


 
 

Vytvor logo - vyhlásenie súťažeVytlačiť
 

Obec Smižany pripravuje galaprogram pod názvom:

„ Nevädnúci smižiansky pustokvet“,

ktorý sa uskutoční 6.2.2020.  Galaprogram je venovaný osobnosti obce Smižany PhDr. Antonovi Kretovi, CSc. (dramaturg, teatrológ, divadelný publicista, dramatik a prekladateľ).  Z tohto dôvodu vyhlasujeme súťaž – Vytvor LOGO, ktoré bude vystihovať a reprezentovať osobnosť obce Smižany – PhDr. Antona Kreta, CSc., a ktoré sa bude používať pri všetkých podujatiach spojených s touto osobnosťou.

Podmienky súťaže:

a) obsahom návrhu je vytvorenie loga k podujatiu,

b) súťaže sa zúčastňujú žiaci základných a stredných škôl, základných umeleckých škôl, jednotlivci aj kolektívy,

d) účasť v súťaži je bezplatná,

e) súťažné návrhy musia byť pôvodné (neviažu sa k nim autorské práva ďalších osôb), originálne a nesmie ich používať iná organizácia (podujatie),

f) každý účastník súťaže súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Podmienky stanovené na návrh loga:

a) grafický návrh o rozmere 20 x 20 cm na výkrese formátu A3 v čierno – bielom, prípadne  farebnom prevedení,

b) návrh musí mať jednoduchú výraznú grafiku s možnosťou jej dodatočných úprav veľkosti (zmenšenie i zväčšenie),

c) v digitálnej forme /USB kľúč), vo formáte jpg vo farebnom aj čiernobielom vyhotovení,

 

Logo musí spĺňať nasledujúce kritériá :

a) moderný, aktuálny a nadčasový dizajn,

b) ľahká identifikácia a zapamätateľnosť,

c) vysoká výpovedná hodnota.

 

Porota a hodnotenie:

a) porota vyhodnotí súťaž do 15.12.2019.

b) zaslané práce nevraciame, stávajú sa majetkom obce.

 

Kritériá hodnotenia:

a) originalita a jedinečnosť návrhu,

b) zrozumiteľnosť a ľahká zapamätateľnosť,

Odmena: Víťaz získa finančnú odmenu vo výške 100,- EUR.

 

Spôsob prihlásenia do súťaže:

Návrh loga odovzdajte do 30. novembra 2019 osobne alebo poštou (Obecný úrad, Námestie M. Pajdušáka 50, 053 11 Smižany) alebo elektronicky na kniznica@smizany.sk.

Súťažiaci musia v návrhu uviesť: meno a priezvisko, adresu školy, resp. adresu bydliska, vek autora (v prípade kolektívnych prác uveďte mená všetkých zapojených, kontakt len na jedného), techniku, ktorou bola práca zhotovená, stručný popis (vysvetlenie, čo návrh symbolizuje, zámer.

Zverejnenie výsledkov súťaže:

Výsledky budú zverejnené 15.decembra 2019 na web stránke obce a v Smižianskom hlásniku.


 
 

Vytlačiť
 

erb_smizany.jpgObec Smižany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka Základnej umeleckej školy, Námestie M. Pajdušáka 2, 053 11 Smižany - viac v prílohe


 
 

Beh ulicami obce Smižany - oznamVytlačiť
 

logo BEH2013,1.jpg

 Obec Smižany dňa 25. septembra 2019 (streda) v čase od 14.00 do 18.00 h organizuje 14. ročník Behu ulicami obce Smižany. Trasa behu povedie po nasledovných miestnych komunikáciách – Smreková, Nábrežná, Nová a Námestie M. Pajdušáka. Športové podujatie bude konané s čiastočnou  uzávierkou Smrekovej ulice, úplná uzávierka Nábrežnej, Novej a Námestie M. Pajdušáka pri ZUŠ (od farského úradu po lekáreň).  Z uvedeného dôvodu žiadame všetkých vodičov a účastníkov cestnej premávky, zvlášť obyvateľov ulíc Smreková, Nábrežná, Nová a Námestie M. Pajdušáka o trpezlivosť, ohľaduplnosť voči bežcom a riadením sa pokynmi príslušníkov obecnej polície.

                                                                              PaedDr. Andrea Baluchová, riaditeľ pretekov

 


 
 

OZNAMVytlačiť
 

liv.jpgV transformovni RZ 400/110 kV Smižany na Iliašovskej ceste (Elektrovod) bude v dňoch od 26.8 do 30.9 2019 prebiehať napojenie  prístupovej komunikácie rozvodne na štátnu cestu Smižany.

Z dôvodu realizácie prístupovej cesty bude odbočka za chatovou osadou na konci obce Smižany Iliašovská cesta od 26.8 do 30.9. 2019 uzatvorená.

Za pochopenie ďakujeme


 
 

Vytlačiť
 

vse.jpgVážený zákazník,
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce:

Smižany: Ul. Záhradky celá, Ul. Jabloňová celá, Ul. Tomášovská celá okrem  č.d. 1 a 3
v termíne  5. september 2019 od 09:00 h do 13:30 h

 

Ul.Mlynská č.d. 1335, 1667/52,1349/5, 1278, 15, 42,
v termíne 17. september 2019 od 08:30 h do 12:00 h

 

Smižany: Ul. Ľ. Podjavorinskej č.d. 33, 37, 39, 43-71, Ul. Rázusova č.d. 1-14, 44, 54, Ul. Ružová č.d. 1-17, 19, 21, Ul. Sládkovičova č.d. 2- 12 párne, 62 a garáže ,Ul. Staničná č.d. 1-8, 10, 12, 15, Ul. Tatranská č.d. 60-76 párne, 80:

16. september 2019 od 07:00 h do 16:30 h

 

Ružová 0 Smižany, ČOM: 0000317423, EIC: 24ZVS00000708132 Ružová 9 Smižany, ČOM: 0000288116, EIC: 24ZVS0000040294I Smreková 0 Smižany, ČOM: 0000317476, EIC: 24ZVS0000070984C Staničná 0 Smižany, ČOM: 0000317556, EIC: 24ZVS0000071227A:

16. september 2019 od 07:00 h do 16:30 h


 
 

Prevádzka materských škôl a Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Smižany počas letných prázdnin Vytlačiť
 

erb_smizany.jpgPrevádzka materských škôl a Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa bude zabezpečená počas letných prázdnin (1.7.-31.7.2019) pre deti zapísané v materských školách v obci Smižany nasledovne:

 

MŠ Zelená ul., Smižany                     -           1.7.-5.7.2019

MŠ Komenského ul., Smižany          -           1.7.-12.7.2019

MŠ Ružová ul., Smižany                   -           1.7.-31.7.2019

Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Ružová ul., Smižany

                                                           -          1.7.-31.7.2019

Prevádzka CMŠ Smreková ul., bude v MŠ Komenského  od 1.7. do 12.7.2019 a v MŠ Ružová  od 15.7. do 31.7.2019.

Bližšie informácie a podrobnosti dostanú zákonní zástupcovia u riaditeliek materských škôl.

Prevádzka materských škôl v školskom roku 2019/2020 začína  2.9.2019. Prevádzka Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je od 1.8.2019 pozastavená.

 

                                                                                              Miroslav Grečko, prednosta OcÚ Smižany


 
 

OZNAMVytlačiť
 

erb_smizany.jpgObec Smižany ako zriaďovateľ sociálnej služby Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa pozastavuje činnosť zariadenia od 1.8.2019 z dôvodu nízkeho počtu žiadostí o prijatie dieťaťa do zariadenia.

                                                                                            Miroslav Grečko, prednosta OcÚ Smižany


 
 

Udržiavaniu tradičnej ľudovej kultúry sa v Smižanoch darí, o čom svedčia aj výsledky dosahované pravidelnou činnosťou folklórnych skupín a vďaka finančnej podpore z rozpočtu obce, či verejných zdrojov Fondu na podporu umenia Vytlačiť
 

FPU_logo4_bielenamodrom.jpg

Kultúrne dedičstvo, hmotné i nehmotné, je súčasťou materiálneho a duchovného bohatstva Slovenska. Tradičná ľudová kultúra predstavuje tú jeho časť, ktorú vytvorili, ktorou žili a dodnes žijú najširšie vrstvy obyvateľstva – príslušníci slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín, ľudia rôznych konfesií, žijúci v rozdielnych prírodných a ekonomických podmienkach. Táto kultúrna rozmanitosť je hodnotou, ktorá prináša významné kultúrne benefity, napĺňa estetické potreby a utvára pocit spolupatričnosti, čím prispieva k zlepšeniu kvality života celej spoločnosti. Tradičná ľudová kultúra je rozsiahlym kultúrnym systémom a predstavuje žijúce kultúrne dedičstvo. Je tou jeho časťou, ktorá je zdrojom kultúrnej identity, historického vedomia, vzdelanosti, poznávania kultúrnej rozmanitosti, nástrojom tolerancie, občianskej súdržnosti. Tradičná ľudová kultúra (ďalej len TĽK) prispieva k rozvoju miestnej a regionálnej kultúry, je východiskom významnej časti kultúrno-osvetovej práce a v oblasti tradičných remesiel je tiež súčasťou kreatívneho priemyslu. Preto je potrebné chrániť a zveľaďovať toto nesmierne bohatstvo, ktoré naša krajina má. Nie všetky obce resp. mestá majú možnosti a podmienky na udržiavanie TĽK. Naša obec  má obrovské šťastie, že sa darí udržiavať tradície nielen vďaka systematickej práci v regionálnej výchove materských a základných škôl v Smižanoch, organizovaním speváckych súťaží pre deti ako napr. „Špivanka, Smižianske folklórne slávnosti“, ale aj vďaka štyrom folklórnym zoskupeniam zapísaných v databáze Centra pre udržiavanie TĽK na Slovensku. Poďakovanie patrí predovšetkým súčasným nositeľom ľudových tradícií ako sú Emília Sláviková, Marta Pramuková, Mária Kubiňáková, Eva Mondelová, Oľga Vranová, Peter Svetkovský, Marián Joščák, Vladimír Olšanský a ďalším členom folklórnej skupiny Smižančanka. Okrem nich pracuje v obci aj detský folklórny súbor Oriešok  so svojou vlastnou ľudovou hudbou a spevácka skupina Šafolka, ktorých už pozná množstvo ľudí zaoberajúcich sa folklórom na Slovensku. Smižančanka systematicky pracuje od roku 1970 a v roku 2003 vydala aj svoje prvé CD. Preto nenechali na seba dlho čakať a v tomto roku nahrali s Ľudovou hudbou Dominika Maniaka ďalšie smižianske piesne na svoje druhé CD, ktorého vydanie sa plánuje v mesiaci december 2019.  Šafolka je Laureátom celoštátnych detských speváckych súťaží už od roku 2016, 2018 a Oriešok je tohoročný  Laureát. Preto sa tiež rozhodli nahrať svoj hudobno-spevácky repertoár na CD nosič. Obe tieto skupiny požiadali  Fond na podporu umenia o dotáciu na vydanie ich CD nosičov a ďalšie aktivity, spojené s vydaním CD a udržiavaním tradičných folklórnych podujatí v obci ako sú napr. tanečné školy, spevácke domy, výstavy činností týchto folklórnych skupín, udržiavanie tradičného smižianskeho odevu, organizovaním dňa regionálnych tradícií a podobne. Ich projekty a žiadosti o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia, ktoré boli podané v rámci výzvy č. 8/2018: Program 4.2 – Vznik a prezentácia tvorby, odbornou komisiou a rozhodnutím riaditeľa Fond na podporu umenia finančne FPU podporil.  Šafolka získala sumu vo výške 4 200,00 EUR na „CD Detskej speváckej skupiny Šafolka“ zaregistrovanú pod č. 18-420-03891. Úspešná bola aj FSk Smižančanka a na základe hodnotenia žiadostí o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia, ktoré boli podané v rámci výzvy č. 75/2019: Program 4.3.2 – Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre, odbornou komisiou a rozhodnutím riaditeľa Fond na podporu umenia finančne podporili aj žiadosť pod č. 9-432-05611 pre Obecné kultúrne centrum v Smižanoch na  nahrávanie CD nosiča Fsk Smižančanka – „Mal som jedno serco mile“ vo výške  7 362,00 € . Úspešná bola Šafolka aj pri podávaní ďalšieho projektu v marci 2019, získala z FPU dotáciu vo výške 15 900,00 EUR na „Galaprogram DSpSk Šafolka a ďalšie aktivity OZ Art School Smižany “ zaregistrovanú pod č. 19-432-04262. Aj tohoročné XXVIII. Smižianske folklórne slávnosti a XIV. Jarmok ľudových tradícií sa konali vďaka schválenej dotácií z rozpočtu obce na rok 2019 a podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia pod  č. 19-441-00843 v sume 3 000,00 EUR. Ďakujeme všetkým podporovateľom, priaznivcom a nadšencom, ktorí svojím záujmom o folklór  v obci, podporujú TĽK a pomáhajú tak odovzdávať cenné bohatstvo našich predkov ďalším generáciám.                                                                                           

Mgr. Marcela Maniaková


 
 

Ponuka bezplatnej inzercieVytlačiť
 

erb_smizany.jpg

Vážení občania,

Obec Smižany vám ponúka možnosť bezplatnej inzercie umiestnenej vo vestibule obecného úradu pri vstupe do budovy vľavo.


 
 

Petícia za rekonštrukciu vodovodu na uliciach Ružová a Sládkovičova - odpoveďVytlačiť
 

erb_smizany.jpg


 
 

Odpoveď na petíciu občanov z Lipovej uliceVytlačiť
 

erb_smizany.jpg


 
 

Vytlačiť
 

erb_smizany.jpgEvidencia psov k 30.6.2018


 
 

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru - oznámenieVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v územnnom obvode Spišská Nová Ves a Gelnica od 3.8.2018 do odvolania.


 
 

Vytlačiť
 

logox.png Zmeny a doplnky ÚPN-O Smižany č. 5/2018


 
 

Vytlačiť
 

erb_smizany.jpgOznámenie o prerokovaní ÚPN-O Smižany – Zmeny a doplnky  4/2018


 
 

Zoznam dĺžnikov k 31.12.2017Vytlačiť
 

erb_smizany.jpgObec Smižany ako príslušný správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe § 52 ods. (2) písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017. Zverejňovanie neplatičov sa riadi zákonom o správe daní a poplatkov a týkať sa bude dlžníkov, ktorých dlžná suma v prípade fyzických osôb presahuje 160 EUR a v prípade právnických osôb 1600 EUR.


 
 

Vytlačiť
 

erb_smizany.jpgPetícia za účelom realizácie cesty na ul. Štefana Hozu a Dezidera Štraucha - odpoveď


 
 

Vytlačiť
 

erb_smizany.jpgProtokol o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obci Smižany


 
 

Vytlačiť
 

erb_smizany.jpgPetícia za urýchlenú výstavbu parkovacích miest pre Materskú školu na ulici Ružová v Smižanoch - odpoveď


 
 

Projekt Ochrany prírodného i kultúrneho dedičstva Národného parku Gorčanského a Národného parku Slovenský raj.Vytlačiť
 

pl.jpg


 
 

Návštevný poriadok Národného parku Slovenský rajVytlačiť
 

Je všeobecne známe, že rok 2016 v návštevnosti na Slovensku patril k najlepším v ére samostatnosti. Určite to bolo podmienené tiež celoslovenskou situáciou, keď ľudia dávali prednosť bezpečným destináciám. Košický kraj sa v rok 2016 stal skokanom roka v návštevnosti. Veľmi priaznivá situácia je aj v Národnom praku Slovenský raj, ktorý ročne navštívi 600 tis. Turistov. Pred desiatimi rokmi v NP Slovenský raj bolo 350 tis. Návštevníkov.

    Na zvýšený počet turistov a prípravou nového návštevného poriadku Národného parku Slovenský raj aj jeho ochranného pásma bola zameraná konferencia, ktorá sa konala v posledný februárový deň v hoteli Metropol v Spišskej Novej Vsi. Iniciátorom a organizátorom konferencie bola Správa NP Slovenský raj. O význame tohto podujatia svedčí účasť viac ako 100 zástupcov z oblasti verejnej správy, vlastníkov, štátnych lesov, urbárskych spoločností, organizácií, ale i podnikateľských subjektov pôsobiacich v danom regióne.

     Terajší platný návštevný poriadok bol schválený vyhláškou Krajského úradu životného prostredia č. 1/2016 dňa 14.3.2016. Proces prípravy (predprípravná fáza) bude trvať do konca júna. V predprípravnej fáze budú verejne prejednávané témy v ôsmich oblastiach.

1.Pešia turistika, vyhradené areály pre voľný pohyb osôb, ferrata Kyseľ

2.Cykloturistika

3.Jazda na koni

4.Skalolezenie a ľadolezenie

5.Zimné aktivity – lyžovanie, snowbording, bežecké lyžovanie

6.Člnkovanie a splavovanie Hornádu

7.Doprava a parkovanie

8.Stanovanie, táborenie a bivakovanie, organizovanie verejných podujatí.

Každý, kto má záujem sa môže prejednávania zúčastniť. Je však potrebné svoju účasť nahlásiť na e-mailovú adresu: smizany@smizany.sk. Pozvánky na prejednávanie jednotlivých tém budeme pravidelne zverejňovať na webovom sídle obce www.smizany.sk. Prvé stretnutie sa uskutoční 16.3.2017 o 10.00 hod. na Správe NP SR. Na uvedenú e-mailovú adresu môžete tiež zasielať svoje návrhy. Pôvodný a nový návrh návštevného poriadku je zverejnený na www.npslovenskyraj.sk

V júli a v auguste sa bude koncipovať konečné znenie (prípravná fáza). Základnými cieľmi návštevného poriadku je spokojný návštevník a neporušená príroda.

   Nasledovať bude procesná fáza podľa zákona č. 543/2005 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Koncom septembra bude dotknutým orgánom zaslaný sprievodný list, zámer, návštevný poriadok a verejná vyhláška. Verejná vyhláška bude zverejnená na úradnej tabuli, kde počas 30-tich dní bude možné návštevný poriadok pripomienkovať. Obec do konca októbra zašle svoje stanovisko. Doručené stanoviská budú prerokované so štátnou ochranou prírody. V prvej polovici novembra bude zaslaná žiadosť o stanovisko k návrhu vyhlášky s vyhodnotením pripomienkového konania na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. Platnosť nového návštevného poriadku sa predpokladá na 10 rokov.

    Budeme radi, ak sa aktívne zapojíte do prípravy návštevného poriadku a buď osobne alebo v elektronickej forme budete prezentovať svoje konštruktívne návrhy na zlepšenie ponúkaných služieb pre návštevníkov Národného parku Slovenský raj v ktorejkoľvek oblasti.

 Ing. Michal Kotrady, starosta obce


 
 

Vytlačiť
 


 
 

Zoznam dĺžníkovVytlačiť
 

Obec Smižany ako príslušný správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe § 52 ods. (2) písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016. Zverejňovanie neplatičov sa riadi zákonom o správe daní a poplatkov a týkať sa bude dlžníkov, ktorých dlžná suma v prípade fyzických osôb presahuje 160 EUR a v prípade právnických osôb 1600 EUR.


 
 

Vytlačiť
 


 
 

Vytlačiť
 

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. vyzýva a upozorňuje majiteľov nehnuteľností vo veci okliesnenia prípadne odstránenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických  vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov obce Smižany.  Bližie informácie tvoria prílohu oznamu.


 
 

Vytlačiť
 

Žiadosť (petícia občanov)  o rozšírenie cesty - Ul. Jesenského, odpoveď


 
 

Vytlačiť
 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Smižany na obdobie 2016-2025


 
 

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA V OBCI SMIŽANYVytlačiť
 

                                                      

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Miesto realizácie projektu: Obec Smižany

Začiatok realizácie projektu: 12/2014

Ukončenie realizácie projektu: 11/2015

Hlavným cieľom projektu : je podporiť sociálnu inklúziu občanov obce Smižany sociálne ohrozených a vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb sociálnej starostlivosti so zreteľom na MRK.

Špecifické ciele projektu:

Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine , ochrana práv a záujmov detí a sanácia rodinného prostredia
Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov a rodín zo zameraním na zvýšenie aktívneho prístupu a prebranie zodpovednosti za riešenie vlastnej sociálnej situácie
Zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom systematickej sociálnej práce v prirodzenom prostredí rodiny , komunity
Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov v obci, najmä MRK z ohľadom na ich špecifické potreby

Cieľové skupiny:

Obyvatelia separovanej rómskej komunity.

Občania s ťažkým zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým zdravotným stavom.
Občania v nepriaznivej sociálnej situácii.
Starí a osamelí  ľudia odkázaní na pomoc.
Ženy po materskej dovolenke so sociálne odkázaných skupín obyvateľstva.
Bezdomovci.

Aktivity projektu:

Výkon terénnej sociálnej práce:

Priebežné poskytovanie poradenstva v súvislosti s riešením nepriaznivej  sociálnej situácie definovanej cieľovej skupiny
 individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou a komunitou, vykonávaná v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí, vrátane vyhľadávacích činností.
Poskytovanie poradenstva v oblasti:
*    Zlepšenia osobnej hygieny a zdravotného stavu detí i dospelých.
*    Zlepšenia dochádzky detí do školy.
*    Zmysluplného využívanie voľného času, najmä u detí a mládeže.
*    Získania návykov a zručností potrebných na riadne užívanie obydlí.
*    Nadobudnutia zručností vedenia domácnosti a zlepšenie zdravej výživy členov domácnosti.
Prevencia sociálno-patologických javov v rodine a komunite.
Obnova a úprava rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo z rodiny vyňaté na základe rozhodnutia súdu v spolupráci s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny
 

Dosiahnuté výsledky v jednotlivých oblastiach:

V oblasti zamestnanosti sme vyvíjali snahu o zvyšovanie zamestnanosti, pričom sme spolupracovali s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a inými organizáciami za účelom sprostredkovania práce, brigády, respektíve zapojenia osôb do aktivačného programu celkovo v počte 235 úkonov.

V oblasti kvality života, bývania – z hľadiska zlepšovania kvality života sme poskytli sociálnu pomoc pri vybavovaní príspevkov na bývanie, dohodnutie splátkových kalendárov a vyhľadávanie konkrétnych zariadení sociálnych služieb na pomoc jednotlivcom a rodinám v počte 420 úkonov.
V oblasti zdravia - spolupráca s lekármi, zdravotníckymi zariadeniami, terénnymi zdravotnými asistentmi, podpora klientov k zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu a zdraviu detí sme uskutočnili 440 úkonov.
V oblasti sociálnej integrácie – prevencia sociálno-patologických javov zameraných na ich zmiernenie až odstránenie (kriminalita, záškoláctvo, poruchy správania, zanedbávanie starostlivosti o deti, domáce násilie, drogová závislosť, alkohol). Pomoc pri vybavovaní dokladov, dávok štátnej sociálnej podpory, dávky v hmotnej núdzi, jej príspevkov a podobne. Podpora kvality komunikácie a vzťahov medzi klientmi a ostatnými občanmi sme vykonali 2132 úkonov.
Iné úkony vykonané pre ďalšie cieľové skupiny – seniori, občania  ŤZP, matky na materskej dovolenke, bezdomovci  v počte 524 intervencií.

Počas trvania projektu pracovali dvaja sociálni pracovníci (Mgr. Emília Solárová, Ing. Mária Smreková) a dvaja asistenti terénnych sociálnych pracovníkov (Mgr. Marek Suchý, Gabriela Morihladková).

Nadväznosť projektu:

V prípade vhodnej grantovej výzvy v oblasti terénnej sociálnej práce  by bolo možné priamo nadviazať na výstupy tohto projektu a pokračovať v realizovaní aktivít.

Poďakovanie za spoluprácu s partnermi:

Počas realizácie sa osvedčila a skvalitnila spolupráca s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi, Sociálnou poisťovňou v Spišskej Novej Vsi, zdravotnými poisťovňami, zdravotníckymi zariadeniami, sociálnymi inštitúciami, neziskovými organizáciami, poradenskými centrami, bankami, nebankovými subjektmi, školami, škôlkami, policajným zborom, charitou, cirkevnými inštitúciami, katastrálnym úradom a Centrom právnej pomoci v Spišskej Novej Vsi. Vďaka svojmu empatickému prístupu získali sme dôveru klientov a stali sme sa dostatočne silným sprostredkovateľom  medzi nimi a inštitúciami.

Za spoluprácu a podporu pri realizácii projektu „Terénna sociálna práca v obci Smižany“ ďakujeme OcÚ Smižany.

Kancelária TSP 

 

 

 


 
 

Vytlačiť
 

Zmena názvu ulice - odpoveď


 
 

Vytlačiť
 

Odber povrchovej vody - oznámenie


 
 

Rozsudok Krajského súdu v Košiciach vo veci preskúmania uznesenia obecného zastupiteľstva obce Smižany zo dňa 27.12.2010 č. 10/1/2010Vytlačiť
 


 
 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka